Η ποιότητα των κέντρων προσχολικής αγωγής και η υποβολή ερωτήσεων από παιδιά

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Μάντζιου Στρατούλα, Πετρογιάννης Κωνσταντίνος
Ιδιότητα: Καθηγητής Πανεπιστημίου
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Η ποιότητα των κέντρων προσχολικής αγωγής και η υποβολή ερωτήσεων από παιδιά

Λέξεις Κλειδιά: παιδιά προσχολικής ηλικίας, ποιότητα κέντρων προσχολι- κής αγωγής, υποβολή ερωτήσεων

Περίληψη: Στόχος της παρούσης μελέτης ήταν η διερεύνηση του είδους των ερω-
τήσεων που υποβάλουν τα μικρά παιδιά που παρακολουθούν παιδικούς
σταθμούς, καθώς και η σχέση των ερωτήσεων αυτών με την ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών στους παιδικούς σταθμούς όπου είναι εγγεγραμ-
μένα. Στην έρευνα συμμετείχαν 70 παιδιά (34 κορίτσια και 36 αγόρια) φυ-
σιολογικής ψυχοκινητικής ανάπτυξης, ηλικίας 4,5–5,5 ετών από αμιγείς
οικογένειες, με την ελληνική ως μητρική γλώσσα που παρακολουθούσαν
18 παιδικούς σταθμούς διαφόρων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα
του Ν. Ιωαννίνων, τουλάχιστον για ένα χρόνο. Αναμενόταν σημαντική δια-
φορά όσον αφορά στον αριθμό και στο είδος των ερωτήσεων που υποβάλ-
λονται από τα μικρά παιδιά, καθώς και θετική συσχέτιση μεταξύ των τύ-
πων των ερωτήσεων και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των
παιδικών σταθμών. Τα ευρήματα υποδεικνύουν πως οι παιδικοί σταθμοί
χαμηλής ποιότητας δεν κινητοποιούν το παιδί για την υποβολή «διερευνη-
τικών» ερωτήσεων, οι οποίες απαιτούν έναν αναλυτικότερο τρόπο σκέψης,
αλλά τα κινητοποιούν περισσότερο στο να υποβάλουν «προσδιοριστικές»
ερωτήσεις που αποσκοπούν στην επιφανειακή πληροφοριακή κάλυψη των
ερεθισμάτων.

Keywords: day care centres quality, preschool children’s questions

Abstract: The aim of the study was to investigate preschoolers’ questioning behavior
in relation to the quality offered by day care centers they attend. The
participants were 70 children (34 girls and 36 boys) of normal psychomotor
development, 4.5-5.5 years old, coming from intact families with Greek as
mother language. These children were attending 18 day care centers of the
broader public sector of Ioannina prefecture for at least one year. Statistically
significant differences were expected with regard to the type of children’s
questions, as well as significant correlation between types of questions
and the quality of services provided at day care centers. The research
findings allow us to conclude that low quality day care centers did not motivate
children to ask “transformational questions” which require a more
analytical way of thinking. Instead, they were mostly motivated children
to ask “identification questions” which aim at covering only the superficial
informative aspect of the stimuli.

Κατεβάστε την εργασία: