Η συμβολή των επικοινωνιακών δεξιοτήτων του διευθυντή σχολικής μονάδας στην εύρυθμη λειτουργία της

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Άννα Τσομπανάκη
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Η συμβολή των επικοινωνιακών δεξιοτήτων του διευθυντή σχολικής μονάδας στην εύρυθμη λειτουργία της

Λέξεις Κλειδιά: διευθυντής, επικοινωνιακές δεξιότητες, σχολική μονάδα, αποτελεσματικότητα

Περίληψη: Στη σημερινή εποχή, η αγορά εργασίας, προκειμένου
να ανταποκριθεί στις σύγχρονες κοινωνικές επιταγές, αυξάνει τις απαιτήσεις της, δημιουργώντας ένα
ανταγωνιστικό πλαίσιο μεταξύ των οργανισμών. Το
εκπαιδευτικό σύστημα, όντας ένας οργανισμός, δεν
μπορεί να παραμείνει στάσιμο μέσα σε όλη αυτή τη
συνεχόμενη εξέλιξη και ανάπτυξη. Η εξασφάλιση
της επιτυχίας, μέσω της αποτελεσματικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας, θεωρείται βασικό μέλημα κάθε εκπαιδευτικού θεσμού.
Οι επικοινωνιακές δεξιότητες του διευθυντή σχολικής μονάδας εξασφαλίζουν
καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας,
επιδρώντας θετικά στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της. Σκοπός της
παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της σπουδαιότητας των επικοινωνιακών
δεξιοτήτων του διευθυντή στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας.
Τα αποτελέσματα της έρευνας, μετά τη συλλογή δεδομένων, έδειξαν ότι η
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρεί πως η συμβολή των επικοινωνιακών
δεξιοτήτων επιδρά καθοριστικά στην ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας,
έχοντας ως πρόσωπο-κλειδί τον διευθυντή.

Keywords: communication, principal, communication skills, effectiveness

Abstract: Nowadays, the labor market, in order to meet
modern social requirements, is increasing its
demands, creating a competitive environment
between organizations. The educational system,
being an organization, cannot remain stagnant
throughout this continuous evolution and
development. Ensuring success through the
effective operation of the school unit is considered a key concern of every
educational institution. The communication skills of the principal of the school
unit, ensure better interpersonal relations between the members of the school
community, having a positive effect on ensuring its smooth operation. The
purpose of this paper is to highlight the importance of the Communication
Skills of the Principal in the effective operation of the school unit. The results
of the research after the data collection showed that the majority of teachers
consider that communication skills are a key component of an effective school
unit and ensure its smooth operation.

Κατεβάστε την εργασία: