Η συναισθηματική νοημοσύνη και η ενσυναίσθηση στο δημοτικό σχολείο

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Νίκη Χαριστού, Ελευθερία Ζιούτα
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Η συναισθηματική νοημοσύνη και η ενσυναίσθηση στο δημοτικό σχολείο

Λέξεις Κλειδιά: συναισθηματική νοημοσύνη, ενσυναίσθηση, συναισθήματα, συμπεριφορά

Περίληψη: Η παρούσα βιβλιογραφική έρευνα έχει ως θέμα τη
συναισθηματική νοημοσύνη και την ενσυναίσθηση στο σχολείο. Παρατίθενται με σαφήνεια οι γνώσεις και οι απόψεις μεγάλων σύγχρονων, αλλά και
παλαιών φιλοσόφων και ερευνητών. Σκοπός της
εργασίας είναι, μέσω της ανάλυσης των γνώσεων
και των απόψεων αυτών, να τονιστεί η σημασία και
η αναγκαιότητα των δύο εννοιών για τα παιδιά και
για το σχολικό περιβάλλον. Επίσης, έγινε προσπάθεια
να δοθούν τρόποι καλλιέργειας των δύο παραπάνω «αρετών» σε δασκάλους και
μαθητές, τόσο κατά τη διάρκεια του μαθήματος στην τάξη όσο και εκτός. Συμπερασματικά, είναι ολοφάνερη η αναγκαιότητα ύπαρξης της συναισθηματικής
νοημοσύνης και της ενσυναίσθησης στους ανθρώπους γενικά και ειδικότερα σε
μαθητές-εκπαιδευτικούς. Μικροί και μεγάλοι έχουμε πολλές και πρωτοφανείς
δυσκολίες να αντιμετωπίσουμε στην εποχή που βιώνουμε, με αποτέλεσμα να
ξεχνάμε τα πιο ουσιώδη, την καρδιά, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά μας
προς τους άλλους.

Keywords: emotional intelligence, empathy, emotions, behaviour

Abstract: The present study examines the emotional
intelligence and empathy at school. Readings
clarify the readers and users from the chronicles
of modern, alternative and old philosophers and
researchers. The purpose of the training is, from
the beginning, the characteristics of the users and
the required views, to make use of the appearance
and of the elements of the emotional intelligence
and empathy for the children and for the school color. Efforts were also made to
provide additional aids, to cultivate the “virtues’’ to teachers and students who
can use them during the lesson in class, or out. In conclusion, the necessity of
the emotional intelligence and empathy to people in general and to student teachers, is obvious. All this in the age we are experiencing, being young or old, we
have many and unprecedented difficulties to face, as a result of which we forget
the most essential, our heart, our emotions and our behaviour towards others.

Κατεβάστε την εργασία: