Η Συνομιλιακή Διόρθωση στην «παρεούλα». Το φαινόμενο της αυτοδιόρθωσης των νηπίων ως μέσο διόρθωσης της νηπιαγωγού

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Μαρία Μπουτζαρέλου
Ιδιότητα: Υπ. Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Η Συνομιλιακή Διόρθωση στην «παρεούλα». Το φαινόμενο της αυτοδιόρθωσης των νηπίων ως μέσο διόρθωσης της νηπιαγωγού

Λέξεις Κλειδιά: Συνομιλιακή Διόρθωση, πρακτικές αυτοδιόρθωσης με αυτοέναρξη και ετεροέναρξη, Ανάλυση Συνομιλίας

Περίληψη: Η παρούσα εργασία προέρχεται από ευρύτερη μελέτη για τη Συνομιλιακή Διόρθωση σε ελληνικά νηπιαγωγεία, η οποία διεξήχθη κατά το σχολικό έτος
2017-2018 σε περιοχές του νομού της Αττικής. Το
ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται στην περιγραφή
και ανάλυση των πρακτικών αυτοδιόρθωσης με αυτοέναρξη, που χρησιμοποιούν τα παιδιά προσχολικής
ηλικίας (4-6 χρονών) στη συνομιλία τους με τους/τις
νηπιαγωγούς κατά τη διάρκεια οργανωμένων προφορικών δραστηριοτήτων στην «παρεούλα». Εξετάζονται οι πρακτικές αυτοδιόρθωσης που χρησιμοποιούν τα παιδιά ως μέσο βελτίωσης της συνεισφοράς τους,
αλλά και ως μέσο διόρθωσης του/της νηπιαγωγού. Ένα βασικό συμπέρασμα της
έρευνας είναι ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας επιτελούν διόρθωση του λόγου
και της συμπεριφοράς τους, όχι μόνο για να αποδώσουν κατάλληλα το νόημα των συνεισφορών τους και να πείσουν τους συνομιλητές τους, αλλά και για να
διορθώσουν τις συνεισφορές ή/και τη συμπεριφορά των νηπιαγωγών. Για την
εξαγωγή των συμπερασμάτων, αναλύθηκαν ηχογραφημένες συνομιλίες μεταξύ
νηπιαγωγών και παιδιών διάρκειας 10 ωρών. Για την ανάλυση των δεδομένων,
χρησιμοποιήθηκαν τα μεθοδολογικά εργαλεία της Ανάλυσης Συνομιλίας (ΑΣ).

Keywords: Conversational Repair, self-initiated, other-initiated selfrepair practices, Conversation Analysis

Abstract: Τhis study draws on a conversation analytic
project on Conversational Repair conducted in
Greek Kindergarten schools during the school
year of 2017-2018 in Athens. The present project
focuses on the description and analysis of selfinitiated, self-repair practices which are used by
kindergarteners during circle-time conversations.
An important finding is that kindergarteners use
self-repair practices not only to convey the full
meaning of their utterances but also to correct their teachers’ turns and conduct.
Conversation Analysis is used to analyse the data drawn from a collection
of 10-hour recordings of conversations between teachers and children in
Kindergarten schools.

Κατεβάστε την εργασία: