Η σχέση μεταξύ της ψυχολογικής εξουσιοδότησης και της συνολικής επαγγελματικής ικανοποίησης των ανδρών και γυναικών δασκάλων της ελληνικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Παπαδόπουλος Κ. Δημήτριος, Δημητριάδης Σπυρίδων, Δημητριάδης Ευστάθιος
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Η σχέση μεταξύ της ψυχολογικής εξουσιοδότησης και της συνολικής επαγγελματικής ικανοποίησης των ανδρών και γυναικών δασκάλων της ελληνικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Λέξεις Κλειδιά: Ψυχολογική εξουσιοδότηση, επαγγελματικοί ικανοποίηση, δάσκαλοι

Περίληψη: Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ της
συνολικής επαγγελματικής ικανοποίησης και της ψυχολογικής εξουσιοδότησης
των δασκάλων της ελληνικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το δείγμα
αποτελούνταν από 146 δάσκαλους (Ν=146) που εργάζονταν σε σχολεία του
Νομού Καβάλας. Οι 102 από αυτούς ήταν γυναίκες και οι 44 άνδρες. Τα
αποτελέσματα έδειξαν υψηλή συνολική επαγγελματική ικανοποίηση και άνω του
μετρίου ψυχολογική εξουσιοδότηση. Διαπιστώθηκε ότι η ψυχολογική
εξουσιοδότηση επηρεάζει θετικά, σε μέτριο βαθμό, τη συνολική επαγγελματική
ικανοποίηση. Οι δασκάλες έδειξαν να υστερούν των ανδρών συναδέλφων τους
στoν παράγοντα της εξουσιοδότησης «αντιλαμβανόμενη ικανότητα».

Keywords: Empowerment, job satisfaction, teachers

Abstract: The aim of this study was to research the relationships among
psychological empowerment and the overall job satisfaction of teachers in the
context of Greek primary education. The sample was consisted of 146 teachers
who worked in schools in the Prefecture of Kavala (N=146). The 102 of them
were women and the 44 were men. The results show high degree of job
satisfaction and above of the average empowerment. It was found that the
psychological empowerment influences positively, to a moderate degree, the
overall job satisfaction. The female teachers seemed to lack against their male
colleagues at the empowerment factor “perceived competence”.

Κατεβάστε την εργασία: