Η ψυχική ανθεκτικότητα ως ένα συστατικό στοιχείο της αποτελεσματικής ηγεσίας

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Μαρία Δόλογλου
Ιδιότητα: Υπ. Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Η ψυχική ανθεκτικότητα ως ένα συστατικό στοιχείο της αποτελεσματικής ηγεσίας

Λέξεις Κλειδιά: ανθεκτικότητα, ηγεσία, θετική οργανωσιακή ψυχολογία

Περίληψη: Η έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας ορίζεται ως
η ικανότητα του να μπορεί κάποιος να διαχειρίζεται
με ευχέρεια ψυχολογικές δυσκολίες-κορυφώσεις
και να καταφέρνει επιτυχώς να επανέρχεται στην
κανονικότητα ή απλώς να αντέχει σε συνθήκες
τεράστιας πίεσης και αλλαγής. Η ψυχική ανθεκτικότητα συσχετίζεται στενά με το ρεύμα της θετικής
οργανωσιακής ψυχολογίας. Σήμερα, το στοιχείο της κρίσης και της αλλαγής είναι
έντονο και κυριαρχεί η απαίτηση για προσαρμοστικότητα και θετική θεώρηση της
πραγματικότητας που μας περιβάλλει. Επομένως, η ανθεκτικότητα θα μπορούσε να αποτελέσει έναν παράγοντα που κρίνεται ως συστατικής και ουσιαστικής
σημασίας για την αποτελεσματικότητα της ηγεσίας στην πράξη. Συνεπώς, ό,τι δεν
μας σκοτώνει μας κάνει τελικά πιο δυνατούς και κατ’ επέκταση και πιο αποτελεσματικούς. Αυτό που χρήζει περαιτέρω μελέτης και διερεύνησης είναι ποιοι είναι
αυτοί οι παράγοντες που υποβοηθούν και καθορίζουν την ανθεκτικότητα των
ηγετών. Ποια τα χαρακτηριστικά εσωτερικά (χαρακτηριστικά προσωπικότητας)
και εξωτερικά (σχέσεις-περιβάλλον) που μπορεί να συμβάλλουν σε μεγαλύτερη
ανθεκτικότητα. Σε αυτά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια πρώτη απόπειρα
διερεύνησης και να δώσουμε αφορμή για περαιτέρω έρευνα.

Keywords: resilience, leadership, positive organizational psychology

Abstract: The concept of psychological resilience is defined
as being able to easily manage psychological
difficulties – peaks and successfully succeed in
returning to normality or simply enduring in
conditions of enormous pressure and change.
Psychological resilience is closely related to the
current of positive organizational psychology. Today,
the element of crisis and change is intense, and the demand for adaptability
and a positive view of the reality that surrounds us prevails. Resilience could
therefore be a crucial factor in the effectiveness of leadership in practice.
Therefore, everything that not killing us ultimately makes us stronger and more
expansive and furthermore efficient. The factors that help and determine the
resilience of leadersare the internal (personality) characteristics and external
(environment-relationships) characteristics resilience. In these factors that
can contribute to greater resilience we will try to give a first attempt at
investigation and a reason for further research.

Κατεβάστε την εργασία: