Θεραπευτικές μέθοδοι αυτιστικών παιδιών

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Ευάγγελος Αγγελής
Ιδιότητα: Msc
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Θεραπευτικές μέθοδοι αυτιστικών παιδιών

Λέξεις Κλειδιά: αυτισμός, Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, ειδική αγωγή και εκπαίδευση, συμπληρωματικές και εναλλακτικές θεραπείες, φαρμακευτική αγωγή, άθληση, φυσικοθεραπεία, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, νευροχειρουργική

Περίληψη: Αυτισμός ή «Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος»
είναι ένα ευρύ φάσμα νευροαναπτυξιακών διαταραχών με κάποια κοινά χαρακτηριστικά, όπως είναι
τα ελλείμματα σε κοινωνικές και επικοινωνιακές
δεξιότητες, τα περιορισμένα ενδιαφέροντα και τα
επαναληπτικά πρότυπα συμπεριφοράς. Ανάλογα με
τη βαρύτητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εκδήλωσής του, γίνεται ταξινόμηση με βάση τις κλίμακες
DMS και IDC. Οι θεραπευτικές μέθοδοι χρειάζεται
να ξεκινούν αμέσως μόλις γίνει η διάγνωση. Στο
παρόν άρθρο παρουσιάζεται μια ανασκόπηση των
έως τώρα χρησιμοποιούμενων μεθόδων σε παγκόσμιο επίπεδο. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική,
ωστόσο χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη όλα τα
απαραίτητα εργαλεία που υπάρχουν έως σήμερα,
για την καλύτερη ολιστική θεραπευτική αντιμετώπιση. Παρουσιάζονται και οι τελευταίες τάσεις της
παγκόσμιας νευροχειρουργικής έρευνας.

Keywords: autism, Autism Spectrum Disorder, special education and training, complementary and alternative therapies, medication, sports, physiotherapy, speech therapy, occupational therapy, pychological support, neurosurgery

Abstract: Autism or “Autism Spectrum Disorder” is a wide
range of neurodevelopmental disorders with
some common features, such as deficits in social
and communication skills, limited interest and
repetitive behavioral patterns. Depending on
the severity and the specific characteristics of
the event, a classification is made based on the
DMS and IDC scales. Therapeutic methods need
to be started as soon as a diagnosis is made. This
article provides an overview of the methods used
so far globally. Each case is different, but all the
necessary tools available to date for the best holistic
treatment need to be considered. The latest trends
in global neurosurgery are also emerging.

Κατεβάστε την εργασία: