Ιστορική θεώρηση της καθιέρωσης της αγγλικής γλώσσας στη δημόσια ελληνική εκπαίδευση : Οι στρατηγικές, τα προγράμματα και οι επιδράσεις

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Ελένη Γρίβα, Σοφία Ηλιάδου-Τάχου
Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Ιστορική θεώρηση της καθιέρωσης της αγγλικής γλώσσας στη δημόσια ελληνική εκπαίδευση : Οι στρατηγικές, τα προγράμματα και οι επιδράσεις

Λέξεις Κλειδιά: εκπαίδευση, αγγλικά, αναλυτικά προγράμματα, διαχρονική μελέτη

Περίληψη: Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η παρουσίαση της εξελικτικής πορείας της
διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στην εκπαίδευση μέσα από τα Αναλυτικά και Ωρολόγια
προγράμματα, καθώς και μέσα από την «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» ή τα αυτοτελή
φυλλάδια του ΥΠΕΠΘ, τις Εισηγητικές Εκθέσεις των νομοσχεδίων και τις οδηγίες.
Επιχειρείται η διερεύνηση και η καταγραφή των τάσεων που παρουσιάστηκαν στη
διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στη χώρα μας από τη δεκαετία του ’60 μέχρι σήμερα.
Αφετηρία της έρευνας θεωρήθηκε το έτος 1961 γιατί μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’50
κυριαρχεί η γαλλική γλώσσα στη δημόσια εκπαίδευση, ενώ ουσιαστική και αυτόνομη
παρουσία της αγγλικής γλώσσας στα αναλυτικά προγράμματα έχουμε μέσα στη δεκαετία του
60. Γίνεται σύντομη επισκόπηση της εξέλιξης του μαθήματος της αγγλικής γλώσσας και
διερευνώνται οι μεθοδολογικές τάσεις που υιοθετούνται μέσα από τα Αναλυτικά
προγράμματα των 1961, 1966, 1969, 1977, 1984, 1999 της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
μέσα από διατάγματα και εγκυκλίους. Τέλος εξετάζεται το αναλυτικό πρόγραμμα του 1996
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και το ΔΕΠΠΣ ξένων γλωσσών του 2002.

Keywords: education, English language, curricula, brief overview

Abstract: Τhe present paper aims at presenting the instruction of English language in public
education diachronically, through the study of curricula and timetables, official governmental
documents, drafts of Law, preambles and guidebooks. Its basic purpose is to identify and
record English language teaching approaches and methods from ‘60s up to nowadays as
presented in the abovementioned documents. 1961 is the starting point in the present study,
because French language was the dominant foreign language taught in public education up to
the end of 50s and English language curricula were first designed and published in the early
‘60s. Studying drafts of Law, preambles and the English language curricula of secondary
education from 1961 to 1999, we recorded the dominant teaching approaches and methods
and we tried to identify the basic differences among them. Furthermore, the English language
curriculum of primary education published in 1996 and the cross-thematic curriculum
published in 2002 were studied in order to highlight the purpose, the goals and the
methodology suggested for teaching English in primary education.

Κατεβάστε την εργασία: