Κοινωνικές επιδράσεις της μουσικής (Μελέτη περίπτωσης ορχήστρας μουσικού σχολείου)

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Θεοδώρα Τσιμπούρη
Ιδιότητα: Msc
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Κοινωνικές επιδράσεις της μουσικής (Μελέτη περίπτωσης ορχήστρας μουσικού σχολείου)

Λέξεις Κλειδιά: μουσικά σύνολα, κοινωνικές δεξιότητες, ορχήστρα

Περίληψη: Στην παρούσα εργασία μελετάται η κοινωνική επίδραση της μουσικής μέσω της συμμετοχής μαθητών
και μαθητριών σε ένα ορχηστρικό σύνολο. Το βασικό
ερευνητικό ερώτημα είναι: «Πώς η συμμετοχή σε
ορχήστρα του μουσικού σχολείου επηρεάζει κοινωνικά τους/τις συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες;».
Η έρευνα είναι ποιοτική, μια μελέτη περίπτωσης, και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι η ημιδομημένη συνέντευξη και η συμμετοχική παρατήρηση. Από
τα αποτελέσματα προκύπτει πολλαπλή επίδραση, από τη συμμετοχή αυτή, για
τους/τις μαθητές/τριες, όπως οικοδόμηση αυτοεκτίμησης, καλλιέργεια αυταξίας,
αυτοπεποίθησης και της αίσθησης του «ανήκειν». Υπάρχει επίσης ουσιαστική
ανάπτυξη της συνεργατικότητας, αυτοπειθαρχίας και αυτοελέγχου.

Keywords: musical ensembles, social skills, orchestra

Abstract: The present study examines the social impact of
music through the participation of students in an
orchestral ensemble. The main research question
is “How does the participation in a music school
orchestra socially affect participating students?’’
A case study was implemented to explore the
research question, outlined above. The researcher conducted interviews with
the participants and observations during a school year. Preliminary data
analysis showed that students’ participation in orchestra enhanced their
social life, helped them release tension, improved their sense of self-esteem,
self-confidence and discipline, and gave them a sense of social responsibility.

Κατεβάστε την εργασία: