Κοινωνική διάσταση και εργασία με το άτομο – ασθενή ή φορέα του ΑΙDS

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Στέφανος Κόφφας
Ιδιότητα: Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Κοινωνική διάσταση και εργασία με το άτομο – ασθενή ή φορέα του ΑΙDS

Λέξεις Κλειδιά: AIDS, Παρέμβαση, Ψυχική υποστήριξη, κοινωνική φροντίδα

Περίληψη: «Αποτελεί πλέον διεθνή παραδοχή ότι η αρρώστια δεν είναι αποκλειστικά
βιολογικό φαινόμενο αλλά έχει και κοινωνική βάση. Επομένως το πρόβλημα υγεία
δεν λύνεται μόνο με ιατρικές υπηρεσίες περίθαλψης αλλά, με αρμονική συμβίωση
του ατόμου με το οικολογικό και κοινωνικό του περιβάλλον. Η ύπαρξη
Υπηρεσιών Υγείας αποτελεί βασικό συντελεστή για την κοινωνική οργάνωση και
την ποιότητα ζωής. Ο κοινωνικός προσδιορισμός της υγείας που δεν αρνείται το
βιολογικό μέρος του ανθρώπου αλλά το συσχετίζει με τις κοινωνικές συνθήκες»
(Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, 1991:73) είναι η διάσταση που λαμβάνουν
υπόψη οι επιστήμες αποκατάστασης όπως της Νοσηλευτικής και της Κοινωνικής
Εργασίας. Άρα η κοινωνική αιτιότητα πρέπει να εξετάζεται σαν καθοριστικός
παράγοντας διαμόρφωσης υγείας.
Οι ειδικότητες που συμμετέχουν στις υπηρεσίες παροχής φροντίδας,
αποκατάστασης και πρόνοιας έχουν ευρύτατα πεδία παρέμβασης που τις
περισσότερες φορές υλοποιούνται μέσα στο φυσικό χώρο, τον οικογενειακό,
εργασιακό, κοινωνικό και λαμβάνοντας υπόψιν πάντα την έκταση του πλέγματος
των πιθανών αναγκών και των αιτιολογικών παραγόντων, των προβλημάτων του
ατόμου ή της κοινότητας.

Keywords: AIDS, Intervention, Psychical support, social care

Abstract: “It is already internationally accepted that a disease is not an exclusively
biological phenomenon but has a social basis as well. Therefore the health
question cannot be solved through care services alone, but through the harmonious
coexistence of the individual and his ecological and social environment. The
existence of Health Services is a fundamental agent of social organisation and
quality of life. The social determination of health which does not deny the
biological part of the person, but rather correlates it to the social conditions” (Greek Cancer Society, 1991: 73) is the dimension that rehabilitation sciences,
such as Nursing and Social Work, take into account. Hence, social causality
should be examined as a determining factor in shaping health. The disciplines
participating in the provision of care, rehabilitation and welfare services have vast
fields of intervention, which are mostly implemented in the natural space, family,
work and social; they always take into account the extent of the framework of the
possible needs and causality factors, of problems pertaining to the individual or the
community (Agrafiotis, 1993).

Κατεβάστε την εργασία: