Λεκτική επικοινωνία των μικρών παιδιών: η χρήση των πολύσημων λέξεων τοπικής διαλέκτου

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Τρυφαίνη Σιδηροπούλου, Μαρία-Ελένη Κριαρά
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Λεκτική επικοινωνία των μικρών παιδιών: η χρήση των πολύσημων λέξεων τοπικής διαλέκτου

Λέξεις Κλειδιά: προσχολική ηλικία, ανάπτυξη λόγου, επικοινωνία, πολυσημία λέξεων

Περίληψη: Προσεγγίζοντας τον τομέα της γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού προσχολικής
ηλικίας προβληματιζόμαστε σχετικά με την ανάπτυξη του σημασιολογικού μέρους της
γλωσσικής του ικανότητας.
Γενικός σκοπός της έρευνας αυτής είναι να διερευνηθεί πως τα παιδιά προσχολικής
ηλικίας που ζουν και μεγαλώνουν σ’ ένα διαλεκτόφωνο περιβάλλον, χρησιμοποιούν το ρήμα
«παίζω» στην καθημερινή τους επικοινωνία με τους άλλους. Ειδικότερα, ποιες σημασίες της
λέξης «παίζω», που στην Κρητική διάλεκτο περιλαμβάνει επιπλέον έννοιες από αυτές που
αποδίδονται στην κοινή νεοελληνική γλώσσα, γνωρίζουν τα παιδιά.
Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μπορούν να
χρησιμοποιούν σωστά τις ποικίλες σημασίες της, ώστε να επιτυγχάνεται κάθε φορά η όσο το
δυνατόν καλύτερη επικοινωνία. Η γλώσσα αποτελεί μεταξύ άλλων και μέσο διατήρησης της
ταυτότητας κάθε κοινωνίας. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας αποτελούν ένα «ζωντανό οδηγό»
της κοινότητας, τον οποίο ο παιδαγωγός θα πρέπει να σεβαστεί και να μελετήσει προσεκτικά
στο ψυχοπαιδαγωγικό έργο του.

Keywords: preschool age, language development, communication, word polysemy

Abstract: Approaching the area of language development in preschool children are concerned about
the development of the semantic part of language ability.
The overall objective of this research is to investigate how preschool children who live
and grow in an environment witch uses a dialect, use the verb ‘play’ in their everyday
communication with others.Specifically, what meanings of the word “play”, which are
different from those attributed to the common Greek language, knows the children.
The results revealed that preschoolers can use correctly a variety of meanings, to
achieveevery time the best possible communication. The language is a means of preserving
the identity of each society. Preschool children are a “living guide” of the community in
which the educator should pay special attention the Counseling work.

Κατεβάστε την εργασία: