Μετανάστευση και κοινωνικο-πολιτισμικό πεδίο. Θεωρητικές και εμπράγματες διαπραγματεύσεις των ψυχοκοινωνικών και συμβουλευτικών διαπολιτισμικών παρεμβάσεων

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Μιχάλης Τσάκαλος, Ευστράτιος Παπάνης, Παναγιώτης Γιαβρίμης, Αικατερίνη Μπαλάσα
Ιδιότητα: Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Μετανάστευση και κοινωνικο-πολιτισμικό πεδίο. Θεωρητικές και εμπράγματες διαπραγματεύσεις των ψυχοκοινωνικών και συμβουλευτικών διαπολιτισμικών παρεμβάσεων

Λέξεις Κλειδιά: Συμβουλευτική, κοινωνικό-ψυχολογική υποστήριξη μεταναστευτικών πληθυσμών

Περίληψη: Έρευνες κατέδειξαν ότι οι Έλληνες μετανάστες των δεκαετιών ’60 και ’70 υπήρξαν
ιδιαίτερα ευάλωτοι στις ψυχοσωματικές ασθένειες (τα μεγαλύτερα ποσοστά αναφέρονται σε
παθήσεις του γαστρεντερολογικού συστήματος, στους χρόνιους πόνους μυών και τις
κεφαλαλγίες) και ιδιαίτερα πρόθυμοι στο να αποσυρθούν από τη βιομηχανική εργασία
καταφεύγοντας στις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες για πρόωρη συνταξιοδότηση. Η
συμβουλευτική και η κοινωνικό-ψυχολογική υποστήριξη μεταναστευτικών πληθυσμών για
την ανάπτυξη αξιόπιστων και ωφέλιμων προσανατολιστικών επαγγελματικών δικτύων
κατεύθυνσης και οργανικής διευθέτησης, θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα άριστο
εργαλείο, ενόψει της ραγδαίας πολυπολιτισμικής μεταβολής στη χώρα μας στον
εκπαιδευτικό, κοινωνικό και εργασιακό χώρο. Θα συνέβαλλαν στην επίλυση προβλημάτων
που προέρχονται από την μεταναστευτική εμπειρία καλλίτερα από κάθε άλλη δράση, που είτε
λόγω της ενσωμάτωσής της στο συντηρητικό και απαρχαιωμένο σύστημα υγείας και
πρόνοιας είτε λόγω της άρνησης των ίδιων των μεταναστών να τη δεχτούν, κρίνεται
πλημμελής

Keywords: Soutien consultatif, socio – psychologique de populations migratoires

Abstract: Des enquêtes ont démontré que les immigrés grecs des décennies ’60 et ’70 ont
existé particulièrement vulnérables aux maladies psychosomatiques (les plus grands
pourcentages sont mentionnés à des troubles du système gastro- entérologique, aux douleurs
chroniques des muscles et aux céphalalgies) et particulièrement disposés à se retirer du travail
industriel en recourant aux services sanitaires compétents, afin d’être en retraite prématuré.
En vue du changement multiculturel rapide à notre pays, au niveau éducatif, social et
professionnel, le soutien consultatif et socio-psychologique de populations migratoires
pourrait constituer un outil excellent en ce qui concerne le développement des réseaux
d’orientation et d’aménagement organique, qui se caractérisent de confiance et d’une
bienfaisante orientation professionnelle. Ces réseaux contribueraient au maximum à la
résolution de problèmes qui proviennent de l’expérience migratoire. Mais on pourrait dire que
ces réseaux sont jugés défectueux, d’une côté à cause du système dépassé et conservateur de
santé et de prévoyance, et d’une autre côté à cause du refus, de la part des immigrés,
d’accepter ces réseaux consultatifs.

Κατεβάστε την εργασία: