Μοντέλα χρηματοδότησης στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και αποδοτικότητα

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Χαλκιώτης Δημήτρης, Βίκη Αγνή, Παπάνης Ευστράτιος, Γιαβρίμης Παναγιώτης
Ιδιότητα: Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Μοντέλα χρηματοδότησης στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και αποδοτικότητα

Λέξεις Κλειδιά: Μοντέλα χρηματοδότησης, διαχείριση ολικής ποιότητας, Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Περίληψη: Το ανταγωνιστικό παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο και η διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας επιβάλλoυν μια επαναδιαπραγμάτευση, τόσο του τρόπου χρηματοδότησης των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων, όσο και του ελέγχου διαχείρισης των πόρων τους. Στο παρόν άρθρο καταγράφονται τα μοντέλα χρηματοδότησης των ΑΕΙ, τονίζεται εμφατικά η ανάγκη να διατίθενται οι πόροι σε ποιοτικές υπηρεσίες και στην έρευνα, και διαπιστώνεται ο βαθμός στον οποίο ένα ευέλικτο σύστημα οικονομικής αυτοδιαχείρισης θα ενδυνάμωνε την αυτοτέλεια των Πανεπιστημίων και θα ενίσχυε την ανταγωνιστικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Keywords: Greek Universities, funding models, total quality management

Abstract: In the modern educational environment, under the scope of globalization, the emerging social transformations and labour market developments
raise the issue of funding the relationship with efficiency, as well as the quality of Greek State Universities, especially because of the issue of privatization
of higher education. In the present article an effort was made to summarize
the main financial policies concerning tertiary education in Greece, which affect all aspects of tuition, research and administration of higher institutes and
explain the loss of competitiveness in comparison to other European countries.

Κατεβάστε την εργασία: