Οι αναπαραστάσεις της ψυχικής υγείας στον Κινηματογράφο

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Μαρία Παπαδοπούλου
Ιδιότητα: Υπ. Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Οι αναπαραστάσεις της ψυχικής υγείας στον Κινηματογράφο

Λέξεις Κλειδιά: κινηματογραφικές αναπαραστάσεις, ψυχικές διαταραχές, Ελληνικός Κινηματογράφος, Hollywood

Περίληψη: Το άρθρο αυτό αναφέρεται στις κινηματογραφικές
αναπαραστάσεις των ατόμων με ψυχικές διαταραχές. Αποτελεί ένα τμήμα μιας εκτεταμένης διδακτορικής έρευνας που μελετά τα άτομα με αναπηρίες
στον κινηματογράφο. Το θέμα αυτό, για τον Ελληνικό Κινηματογράφο, αποτελεί ένα αχαρτογράφητο πεδίο, εν αντιθέσει με τις αντίστοιχες κινηματογραφικές αναπαραστάσεις των ατόμων με ψυχικές
διαταραχές στον Αμερικανικό Κινηματογράφο, οι
οποίες έχουν αποτελέσει ένα τεράστιο πεδίο ερευνών. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση αποδεικνύει ότι πολύ σύντομα εντάχθηκε στον
Αμερικανικό Κινηματογράφο ο χαρακτήρας του ατόμου με ψυχικές διαταραχές.
Από την έρευνα αυτή προκύπτει πως μεγάλο μέρος των αναπαραστάσεων αυτών
δημιουργούν αρνητικά πρότυπα που καλλιεργούν τον στιγματισμό των ατόμων
αυτών. Από την άλλη πλευρά, η έρευνα σε σχέση με τα ελληνικά δεδομένα και
τον αντίκτυπο των αναπαραστάσεων αυτών στο κοινό βρίσκεται σε αρχικό στάδιο.

Keywords: cinematic representations, mental illness, Greek Cinema, Hollywood

Abstract: This article discusses the cinematic representations of
people with mental disorders. It is part of an extensive
doctoral study that refers to the representation of
people with disabilities in cinema. This subject for
Greek Cinema is an uncharted field in contrast to the
corresponding cinematic representations of people
with mental disorders in American Cinema which
have been a huge field for research. The literature
review shows that the character of a person with a mental disorder soon became
part of American cinema and shows that many of these representations create
negative patterns that cultivate the stigmatization of these individuals. On the
other hand, the research in relation to the Greek cinema and the impact of these
representations on the public is at an early stage and needs further exploring.

Κατεβάστε την εργασία: