Οι απόψεις των εκπαιδευτικών των δημοτικών σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Θράκης για τις προϋποθέσεις μιας εποικοδομητικής συνεργασίας με τους γονείς

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Δημήτρης Στεφανίδης
Ιδιότητα: Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών των δημοτικών σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Θράκης για τις προϋποθέσεις μιας εποικοδομητικής συνεργασίας με τους γονείς

Λέξεις Κλειδιά: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, γονείς, εκπαιδευτικοί, αλληλεπίδραση, συνεργασία

Περίληψη: Η αποτελεσματική επικοινωνία και η ουσιαστική
συνεργασία ανάμεσα στο σχολείο Ειδικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης και την οικογένεια αποτελούν
σημαντικούς παράγοντες που συμβάλλουν στη βελτίωση τόσο της ποιότητας της σχέσης εκπαιδευτικών
– γονέων όσο και της λειτουργίας των εν λόγω σχολικών μονάδων. Τα παραπάνω ερευνητικά αποτελέσματα ενίσχυσαν την τάση για συνεργασία ανάμεσα
στο σχολείο και τις οικογένειες των μαθητών/τριών με αναπηρία και επέφεραν
σημαντικές αλλαγές στις αντιλήψεις και πολιτικές για τη διαμόρφωση μιας νέας
βάσης αλληλεπίδρασης μεταξύ τους. Στη χώρα μας, διαπιστώνεται ότι τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία ανάμεσα στις σχολικές
μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και τους γονείς παιδιών με αναπηρία και η εν λόγω τάση αποτυπώνεται και στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Με
βάση την παραπάνω προβληματική, η παρούσα έρευνα εστιάζει στη μελέτη των
απόψεων των δεκαεπτά (17) εκπαιδευτικών στο σύνολο των δημοτικών σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην περιοχή της Θράκης, μέσω ατομικών
ημιδομημένων συνεντεύξεων, όσον αφορά το σύνολο των χαρακτηριστικών που
θα πρέπει να διαθέτουν οι γονείς, ώστε να ενισχυθεί η προοπτική μιας ποιοτικής
επικοινωνίας και συνεργασίας με το σχολείο. Μέσω του αυθόρμητου λόγου των
συμμετεχόντων/ουσών εκπαιδευτικών, διαπιστώνεται ότι η εμπλοκή των γονέων
στη σχολική ζωή των παιδιών τους, η ανταπόκρισή τους στα καλέσματα του σχολείου, η αποδοχή της αναπηρίας από την πλευρά τους και το αυξημένο ενδιαφέρον τους για την κατ’ οίκον μαθησιακή και κοινωνική πρόοδο των παιδιών τους,
αποτελούν βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα της επικοινωνίας
και της συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια.

Keywords: Special Education, parents, teachers, interaction, collaboration

Abstract: Effective communication and purposeful collaboration between Special Education schools and families
appear to have positively affected the interaction
between educational staff and parents, as well as
the general function of Special Education schools.
These findings reinforced the cooperation between
schools and families of students with disabilities
and special educational needs, leading to significant improvements in general
beliefs and policies towards the establishment of a new foundation for their
interaction.
This study focuses on the views of seventeen (17) teachers at Special Education
primary schools in the region of Thrace, by use of individual semi-structured
interviews, regarding the qualities parents should have to mediate improved
communication and collaboration with schools. The words of interviewed
teachers reveal that the parental involvement in their children’s school life,
their response to the school’s invitations, the acceptance of disability, and their
increasing interest in their children’s educational and social progress at home
are key factors that impact the quality of communication and collaboration
between school and family.

Κατεβάστε την εργασία: