Οι απόψεις των μαθητών για το βαθμολογικό σύστημα στο λύκειο: μια ποιοτική προσέγγιση

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Αχιλλέας Σταύρου, Γεώργιος Βλειώρας
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Οι απόψεις των μαθητών για το βαθμολογικό σύστημα στο λύκειο: μια ποιοτική προσέγγιση

Λέξεις Κλειδιά: βαθμολόγηση, στάσεις μαθητών, συνέντευξη

Περίληψη: Πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με το θέμα της βαθμολόγησης. Οι
περισσότερες από τις σχετικές μελέτες αφορούν στις απόψεις και τη συμπεριφορά
των καθηγητών. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την άποψη των μαθητών για
τη βαθμολόγηση. Πήραμε συνεντεύξεις από τρεις μαθητές της δεύτερης τάξης του
μουσικού Λυκείου Καβάλας. Οι ερωτήσεις αφορούσαν στη σημασία της
βαθμολόγησης για τους ερωτώμενους και για τους γονείς τους, στο τι πιστεύουν οι
μαθητές για τον τρόπο που βαθμολογούν οι καθηγητές τους, και στο τι θα έπρεπε
κατά τους μαθητές να λαμβάνουν υπόψη οι καθηγητές κατά τη διαδικασία της
βαθμολόγησης. Οι απαντήσεις των μαθητών δεν επιβεβαίωσαν τη λογική της
βαθμοθηρίας και της υπερβολικής πίεσης από τη βαθμολόγηση που περιμέναμε
βάσει των μαρτυριών και των στερεοτύπων.

Keywords: educational grading, pupils’ attitudes, interview

Abstract: Many researchers have investigated the issue of educational grading. Most of the
related works concern the teachers’ views and behaviors. This study investigates
the pupils’ views on the grading system. Three 2nd graders of the Music Lyceum of
Kavala were interviewed on the importance they and their parents attribute to
school grades, on their beliefs about what their teachers rate when they assign
grades, and on what the pupils believe that the teachers should rate when they
assign grades. The pupils’ replies did not confirm the craving for grades and the
excessive pressure for good grades that we expected based on the social
stereotypes.

Κατεβάστε την εργασία: