Οι παράγοντες οργάνωσης και λειτουργίας της διεπαγγελματικής θεραπευτικής ομάδας σε μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης χρονίων ψυχικά ασθενών

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Νεκτάριος-Θεοχάρης Τσαρουχάς
Ιδιότητα: Msc
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Οι παράγοντες οργάνωσης και λειτουργίας της διεπαγγελματικής θεραπευτικής ομάδας σε μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης χρονίων ψυχικά ασθενών

Λέξεις Κλειδιά: ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, διεπαγγελματική θεραπευτική ομάδα, οργάνωσηλειτουργία, χρόνιοι ψυχικά ασθενείς

Περίληψη: Η παρούσα μελέτη είχε ως σκοπό τη διερεύνηση των
παραγόντων οργάνωσης και λειτουργίας της διεπαγγελματικής θεραπευτικής ομάδας προσωπικού σε
μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης χρονίων
ψυχικά ασθενών. Το δείγμα της παρούσας μελέτης
αποτελείται από εκατόν δεκατέσσερις (114) επαγγελματίες ψυχικής υγείας, οι οποίοι εργάζονταν σε
μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για χρονίους ψυχικά ασθενείς. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα
της μελέτης αυτής, τα μέλη της διεπαγγελματικής
θεραπευτικής ομάδας του προσωπικού δηλώνουν ότι
συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αλλά αισθάνονται κουρασμένοι ή ανήμποροι
να συνεργαστούν με τα υπόλοιπα μέλη της διεπαγγελματικής ομάδας του προσωπικού. Το κυρίαρχο συναίσθημα που νιώθουν οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας για
τους χρονίους ψυχικά ασθενείς είναι κυρίως η λύπη. Επιπλέον, οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας θεωρούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή αντιμετώπιση μίας
δυσλειτουργίας, σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της διεπαγγελματικής ομάδας προσωπικού, την ύπαρξη κατάλληλης εσωτερικής και εξωτερικής εποπτείας

Keywords: psychosocial rehabilitation, mental health professionals, trade group therapy, organizational, operational, chronic mental patients

Abstract: The aim of this study was to investigate the factors
of the operation of the interprofessional treatment
group of staff in psychosocial rehabilitation units
for chronic mentally ill patients. The sample of
the present study consisted of one hundred and
fourteen (114) mental health professionals who
worked in psychosocial rehabilitation units for
chronic mental patients. According to the results
of this study, the members of the interprofessional
staff of the staff, state that they actively participate
in the decision-making process, but feel tired or
unable to work with the other members of the interdisciplinary team of staff.
The predominant feeling that mental health professionals feel for chronic
mentally ill people is mainly sadness. Also, mental health professionals
consider the existence of appropriate internal and external supervision to be
a necessary condition for the proper treatment of a malfunction, in matters
of organization and operation of the inter-professional staff group.

Κατεβάστε την εργασία: