Οι σχέσεις εξουσιοδότησης, επαγγελματικής ικανοποίησης και επαγγελματικής εξουθένωσης, στο πεδίο των εκπαιδευτικών της ελληνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Δημήτριος Παπαδόπουλος, Σπυρίδων Δημητριάδης, Ιωάννης Βαλσαμίδης
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Οι σχέσεις εξουσιοδότησης, επαγγελματικής ικανοποίησης και επαγγελματικής εξουθένωσης, στο πεδίο των εκπαιδευτικών της ελληνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Λέξεις Κλειδιά: Εξουσιοδότηση, επαγγελματική ικανοποίηση, επαγγελματική εξουθένωση, εκπαιδευτικοί

Περίληψη: Σκοπός της ερευνητικής αυτής εργασίας ήταν η διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ της εξουσιοδότησης, της επαγγελματικής ικανοποίησης και
της επαγγελματικής εξουθένωσης. Το ερευνητικό δείγμα (Ν=293) αποτέλεσαν εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, 161 γυναίκες και 132 άνδρες. Η μέση τιμή της ηλικίας του δείγματος έφτανε περίπου τα 47 έτη (Μ=47,16, Τυπική απόκλιση= 7,24). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η επαγγελματική ικανοποίηση μπορεί να αποτρέψει την επαγγελματική εξουθένωση. Η εξουσιοδότηση, σε κάποιο βαθμό, αυξάνει την επαγγελματική ικανοποίηση και μειώνει την επαγγελματική εξουθένωση.
Ως ο πλέον θετικά επιδραστικός παράγων της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται η Σημασία της εργασίας για τον εργαζόμενο.

Keywords: Empowerment, job satisfaction, burnout, educators.

Abstract: The aim of this study was to research the relationships among
empowerment, job satisfaction and job burnout. The sample is constituted
by 293 teachers in the secondary Greek education (N=293). The mean of
age was about 47 years (Μ=47.16, S.D.= 7.24). The results show that the job
satisfaction can prevent burnout. The empowerment influence positively,
to a considerable degree, the job satisfaction and prevent the burnout too.
As the most influensive factor of empowerment defined the “Meaning”.

Κατεβάστε την εργασία: