Ολοήμερο δημοτικό σχολείο και διαμόρφωση εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Λουίζα Νοβατσίδου
Ιδιότητα: Msc
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Ολοήμερο δημοτικό σχολείο και διαμόρφωση εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής

Λέξεις Κλειδιά: εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική, ολοήμερο πρόγραμμα, προγραμματισμός, λήψη αποφάσεων

Περίληψη: Το ολοήμερο δημοτικό σχολείο λειτουργεί στην
Ελλάδα από το 1998. Παρουσιάστηκε σαν ένας νέος
θεσμός για τα ελληνικά εκπαιδευτικά δεδομένα και,
αφού έχει διανύσει μια αρκετά μακρά πορεία, φαίνεται να έχει εδραιωθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα,
παρά τις αρχικές επιφυλάξεις.
Η παρούσα μελέτη, η οποία από θεματική άποψη
εντάσσεται στον χώρο της εκπαιδευτικής πολιτικής
και από μεθοδολογική στις ποιοτικές κοινωνικές
έρευνες, μελετά ζητήματα που αφορούν τον προγραμματισμό-σχεδιασμό, τις διαδικασίες με τις οποίες λαμβάνονται οι αποφάσεις, την ανίχνευση της σχετικής
αυτονομίας των εργαζομένων στο ολοήμερο πρόγραμμα, την ενεργοποίησή τους
για την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων και γενικότερα τα πεδία άσκησης της
εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής.
Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι οι εργαζόμενοι/ες έχουν κατανοήσει ότι η
επιτυχία του ολοήμερου σχολείου σχετίζεται άμεσα με τον ρόλο των εκπαιδευτικών και τη συμμετοχή τους στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής
πολιτικής της σχολικής τους μονάδας.

Keywords: internal education policy, full-time program, planning, decision making

Abstract: The full-time elementary school has been operating
in Greece, even as an expanded school, since 1998.
It was presented as a new institution for Greek
educational data and, having gone on a fairly long
course, seems to have been consolidated in the
educational system despite the initial reservations.
The present study, which from the thematic
point of view is in the field of educational policy and from methodological
view to qualitative social research, focused on issues related to schedulingplanning, decision making processes, the detection of the relative autonomy of
the employees, their activation for the implementation of innovative actions
and the fields of exercising the internal educational policy.
The results have shown that employees have understood that the success of a
full-time school is directly related to the role of teachers and their involvement
in the planning and implementation of the education policy of their school unit.

Κατεβάστε την εργασία: