Ολοήμερο σχολείο H διαχείριση μιας καινοτομίας

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Ελένη Π. Μαράκη
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Ολοήμερο σχολείο H διαχείριση μιας καινοτομίας

Λέξεις Κλειδιά: Ολοήμερο Σχολείο, διαχείριση, καινοτομία, εκπαίδευση, κοινωνικές ανάγκες, κοινωνικές μεταβολές

Περίληψη: Στην εργασία αυτή γίνεται αναφορά στο θεσμό του Ολοήμερου Σχολείου, το
οποίο αποτελεί εκπαιδευτική καινοτομία, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στο σχολικό
οργανισμό να παρακολουθήσει τις νέες κοινωνικές ανάγκες και μεταβολές, να
προσαρμοσθεί ανάλογα σ’ αυτές και να αποδεσμευτεί από τις παραδοσιακές του
δομές.Επίσης, καταγράφουμε τα αρνητικά σημεία του θεσμού, όπως αυτά
προκύπτουν από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας και έρευνας.
Τα συμπεράσματα δείχνουν πως ο θεσμός του Ολοήμερου Σχολείου
συμβάλλει στην εκπαιδευτική και κατά συνέπεια στην κοινωνική μεταρρύθμιση
και ανανέωση. Επίσης, το έλλειμμα επικοινωνίας που διαπιστώνεται ανάμεσα στο
σχολείο και στην οικογένεια επιβάλλει την ανάληψη επιπλέον κοινωνικών και –
παιδαγωγικών μέτρων στο πλαίσιο που αυτά συμπληρώνουν και στηρίζουν την
οικογένεια.

Keywords: management, innovation, education, social needs, social change

Abstract: This essay refers to the institution of the Day-long School, which is an
educational innovation, offering the school body the opportunity to follow the
new social needs and changes, to adapt to them and free itself from its traditional
structures. In addition, the negative points of the institution as they are
demonstrated by the study of the relevant literature and research are listed.
The conclusions show that the institution of the day-long school contributes to
the educational and social renewal and reformation. Moreover, communication
deficiencies found in schools and families demand further social and educational
measures in order for the family to be supported.

Κατεβάστε την εργασία: