Ο/η διευθυντής/ντρια ενός σχολείου ως καταλύτης στην επίλυση συγκρουσιακών καταστάσεων

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Δημήτριος Βαγενάς, Μαρία Ευαγγελίου, Κωνσταντίνα Θανασοπούλου, Καλλιόπη Κύτρου, Αθανασία Μεϊντάση
Ιδιότητα: Καθηγητής Πανεπιστημίου
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Ο/η διευθυντής/ντρια ενός σχολείου ως καταλύτης στην επίλυση συγκρουσιακών καταστάσεων

Λέξεις Κλειδιά: συγκρούσεις, διαχείριση, σχολική μονάδα, διευθυντής/ ντρια, ηγεσία

Περίληψη: Οι συγκρούσεις συνυπάρχουν με την ανθρώπινη
φύση και προκύπτουν σε κάθε κοινωνική ενασχόληση και σε κάθε κοινότητα. Η εκπαίδευση δεν αποτελεί
εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα. Αναπόσπαστο μέρος
της σχολικής ζωής συνιστούν οι συγκρούσεις στο
σχολικό περιβάλλον και ο τρόπος διαχείρισής τους
επηρεάζει ζωτικές λειτουργίες της σχολικής μονάδας και καθορίζει την αποτελεσματική λειτουργία
της, καθώς και την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται στον καταλυτικό ρόλο του/της διευθυντή/ντριας τόσο στην πρόληψη όσο και στην αποτελεσματική διευθέτηση των συγκρούσεων στις σχολικές
μονάδες, καθώς και στις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να διαθέτει, προκειμένου να τις διαχειριστεί προς όφελος του εκπαιδευτικού οργανισμού.

Keywords: conflicts, management, schools, director, leadership

Abstract: Conflicts coexist in human nature and arise in
every social activity and community. Education
is no exception to this rule. Conflicts at school
environment are part of its reality and their way
of management affects the vital functions of the
school and determines its effectiveness, functionality
and quality of the provided education. Particular
emphasis was given to determine the role of the Principal, not only in the
prevention but also in the effective resolution of the conflicts at schools. In
addition, we come into sight the knowledge, skills and abilities that he should
possess in order to override or eliminate any kind of conflicts for the school benefit.

Κατεβάστε την εργασία: