Ο εκπαιδευτικός αποκλεισμός ως γενεσιουργό αίτιο του κοινωνικού αποκλεισμού

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Παπάνης Ευστράτιος, Γιαβρίμης Παναγιώτης, Βίκη Αγνή
Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Ο εκπαιδευτικός αποκλεισμός ως γενεσιουργό αίτιο του κοινωνικού αποκλεισμού

Λέξεις Κλειδιά: Κοινωνικός και εκπαιδευτικός αποκλεισμός, Κοινωνικές δεξιότητες, Ομάδες υψηλού κινδύνου.

Περίληψη: Ο όρος κοινωνικός αποκλεισμός περιγράφει τη μη λειτουργική επικοι-
νωνία μεταξύ κοινωνικών ομάδων, υποσυστημάτων και ατόμων, τα οποία
κατά τη διαπραγμάτευσή τους με την κυρίαρχη ιδεολογία δε διαθέτουν
τους υλικούς και συμβολικούς πόρους για να εξασφαλίσουν την αρμόζου-
σα θέση στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Οι ρίζες του αποκλεισμού βρίσκονται
στο πλημμελές εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο αναπαράγει τις ανισότη-
τες και οδηγεί σε υψηλή μελλοντική διακινδύνευση για περιθωριοποίηση.
H καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, η ελεγχόμενη εισαγωγή αρχών και
κανόνων της νέας οικονομίας στο εκπαιδευτικό σύστημα, η στροφή προς
την ποιότητα και η διοικητική ανασυγκρότηση μπορούν να θωρακίσουν
τους μαθητές απέναντι σε φαινόμενα κοινωνικού και εκπαιδευτικού απο-
κλεισμού. Η δια βίου κατάρτιση και η αλλαγή κουλτούρας όλων των φορέ-
ων της εκπαίδευσης είναι επιβεβλημένα, ώστε το προϊόν της εκπαίδευσης
να είναι ανταγωνιστικό.

Keywords: Social exclusion, Educational exclusion, Social skills, High risk groups.

Abstract: The term ‘social exclusion’ reflects mostly problems in the interaction and
communication among social groups, subsystems and individuals, which
lack necessary materials and symbolic resources, that would help them de-
termine their status within social reality. The routes of social exclusion are
to be found in the deficits of the educational system, which is likely to cause
inequalities and lead students to marginalization. Social skills development,
the gradual introduction of new economy principles in the educational sys-
tem in combination with a shift towards quality and administrative recon-
struction can protect students from social and educational exclusion. Life
long learning, continuous qualification enrichment and change of culture
in all aspects of education is imperative.

Κατεβάστε την εργασία: