Ο ελληνικός αγροτικός χώρος και η θέση και ο ρόλος της εκπαίδευσης σε αυτόν. Μια ανάγνωση της ελληνικής εθνογραφικής έρευνας από αυτή την οπτική γωνία

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Στυλιανή Λέτσιου
Ιδιότητα: Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Ο ελληνικός αγροτικός χώρος και η θέση και ο ρόλος της εκπαίδευσης σε αυτόν. Μια ανάγνωση της ελληνικής εθνογραφικής έρευνας από αυτή την οπτική γωνία

Λέξεις Κλειδιά: εκπαίδευση, αγροτικές περιοχές, οικογένεια, σχολείο.

Περίληψη: Η παρούσα εργασία προσπαθεί να μελετήσει την εκπαίδευση στην ύπαιθρο και στις
αγροτικές περιοχές, της Ελλάδος, καθώς όπως έκπληκτα διαπιστώνει κανείς δεν
υπάρχουν αρκετές εμπεριστατωμένες μελέτες- αναφορές που να αφορούν αυτό το θέμα.
Μέσω της παρούσας εργασίας λοιπόν γίνεται μια προσπάθεια να μελετηθεί ο ρόλος της
εκπαίδευσης στον ελληνικό αγροτικό χώρο. Αρχικά, γίνεται μια προσπάθεια να
επισημανθούν ορισμένες εννοιολογικές και αναλυτικές προβληματικές που αφορούν
τον «αγροτικό χώρο» ως πεδίο ανθρωπολογικής έρευνας, ενώ στη συνέχεια μελετάται η
σχέση της εκπαίδευσης με την κοινωνική ταξική συνείδηση, το φύλο, οι ιστορικοί και
πολιτισμικοί μετασχηματισμοί της, οι τρόποι και οι μορφές ένταξης της σχολικής
φοίτησης στις ευρύτερες οικογενειακές στρατηγικές μεταβίβασης της οικογενειακής
περιουσίας, το επάγγελμα και τον γάμο, καθώς και ο ρόλος της εκπαίδευσης στη
διαγενεακή κοινωνική ανέλιξη των οικογενειών. Η μελέτη εστιάζει την προσοχή της
στη νησιωτική Ελλάδα και την Ηπειρωτική Ελλάδα [Βόρεια (Μακεδονία-Θράκη),
Δυτική (Ήπειρος-Ζαγόρι), Κεντρική (Θεσσαλία-Πήλιο), Νότια (Πελοπόννησος) και
Στερεά Ελλάδα] και ερευνά τον τρόπο με τον οποίο η εκπαίδευση διαφοροποιείται σε
καθένα από αυτά τα γεωγραφικά μέρη.

Keywords: education, rural areas, family, school

Abstract: This paper tries to study the role of education in rural areas of Greece, as surprised
anyone finds out that there are not so many detailed studies, reports that relate to this
topic. Through this work, therefore, I am trying to study the role of education in the
Greek countryside. Initially, I am trying to highlight some conceptual and analytical
issues that relate to the “rural space” as a field of anthropological research. Then I study the relationship between education and social class consciousness, the relationship
between education and gender, education’s historical and cultural transformations, the
ways and forms of school integration in the wider family strategies transfer of family
wealth, occupation and marriage and the role of education in the intergenerational social
advancement of families. The study focuses on the islands of Greece and Mainland
Greece [North (Macedonia-Thrace), West (Epirus-Zagora), Central (Thessaly Pelion),
South (Peloponnese) and Central Greece] and explores the ways in which education
differs in each of these geographical places.

Κατεβάστε την εργασία: