Ο ‘νταής’ στο σχολείο: Αφηγηματικές αναπαραστάσεις μαθητών για την εκφοβιστική συμπεριφορά

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Φιλία Ίσαρη, Άννα Πρίντεζη
Ιδιότητα: Υπ. Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Ο ‘νταής’ στο σχολείο: Αφηγηματικές αναπαραστάσεις μαθητών για την εκφοβιστική συμπεριφορά

Λέξεις Κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, ποιοτική έρευνα, αφήγηση

Περίληψη: H παρούσα έρευνα αποσκοπεί να μελετήσει αντιλήψεις και αναπαραστάσεις για την εκφοβιστική συμπεριφορά στο σχολείο, όπως αυτές αποτυπώνονται σε ιστορίες και αφηγήσεις μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, ενδιαφέρεται για τη μαθητική νοηματοδότηση συμπεριφορών που αφορούν
το παιδί που εκφοβίζει, τον «νταή», τους αποδέκτες της βίας και επιθετικότητας, τις στάσεις σχετικά με την εκφοβιστική συμπεριφορά, τις συνέπειες και την έκβαση τέτοιων περιστατικών. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ποιοτική μεθοδολογία και αξιοποιήθηκαν οι αφηγηματικές αναπαραστάσεις 28 μαθητών Ε΄ & ΣΤ΄ δημοτικού από ένα σχολείο
της Αττικής. Το υλικό που προέκυψε αναλύθηκε συστηματικά σύμφωνα με
τις αρχές της Ερμηνευτικής Φαινομενολογικής Ανάλυσης. Οι ιστορίες απεικονίζουν ποικιλία αντιλήψεων για την έννοια και το ζήτημα του εκφοβισμού και τους τρόπους αντιμετώπισής του. Σχολιάζονται τα ευρήματα και
εξετάζεται η συμβολή της μαθητικής οπτικής σε θέματα πρόληψης και παρέμβασης για τη σχολική κοινότητα στο πλαίσιο της συμβουλευτικής.

Keywords: school bullying, qualitative research, narrative

Abstract: The present study explores student representations regarding bullying behavior as described in written narratives. More specifically, it examines
children’s perceptions and perspectives on students who participate in
bullying acts (bullies) and targets of bullying (victims), different forms of
bullying behavior and its consequences as well as attitudes towards bullying and possible ways of dealing with the problem. The study employed
qualitative methodology and more specifically written narrative representations of 28 school-aged children who attend 5th and 6th grade in a primary school in Athens. Student narratives were analyzed according to the
principles of interpretative phenomenological analysis. Student stories portray a variety of perspectives regarding bullying behaviors and different
ways of dealing and coping with them. Finally, research findings are discussed taking into account prevention and intervention in the school setting within the context of counseling.

Κατεβάστε την εργασία: