Ο ρόλος της/του εκπαιδεύτριας/-τη ενηλίκων. Μελέτη περίπτωσης: το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Παπαβασιλείου – Αλεξίου Ιωάννα, Δημητρόπουλος Ανδρέας
Ιδιότητα: Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Ο ρόλος της/του εκπαιδεύτριας/-τη ενηλίκων. Μελέτη περίπτωσης: το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Λέξεις Κλειδιά: Διά βίου Συμβουλευτική & Προσανατολισμός, Εκπαίδευ- ση Ενηλίκων, Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Περίληψη: Οι μεταβολές που σημειώνονται τα τελευταία χρόνια στην παγκόσμια
οικονομία, έχουν τεράστια επίδραση στην αγορά εργασίας. Παράλληλα,
αυξανόμενο είναι το ενδιαφέρον
και η προσφορά προγραμμάτων εκπαί-
δευσης πέρα από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, που προσφέρουν δυ-
νατότητες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης σ’ ένα ολοένα και
διευρυνόμενο φάσμα ηλικιών. Η εκπαίδευση ενηλίκων καλείται να εφοδιάσει
τις/τους εκπαιδευόμενες/-νους με προσόντα, για να ανταποκριθούν
στις νέες απαιτήσεις του χώρου της απασχόλησης. Κεντρικό πρόσωπο για
την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι η/ο εκπαιδεύτρια/-τής ενηλίκων,
που καλείται να παίξει ένα διαρκώς
διευρυνόμενο συμβουλευτικό ρόλο.
Η παρούσα έρευνα οριοθετεί τη συμβουλευτική διάσταση του ρόλου
της/του εκπαιδεύτριας/-
τή ενηλίκων, μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία και
καταγράφει τις απόψεις των εκπαιδευομένων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανε-
πιστήμιο σχετικά με την άσκηση του ρόλου αυτού από τις/τους διδάσκου-
σες/διδάσκοντές τους Συμβούλους-Καθηγήτριες/-τές.

Keywords: Lifelong Guidance & Counseling, Adult Education, Distance Learning

Abstract: The changes that have taken place in the global economy in the past
have a huge impact in the labor market. On the other hand there is an
increasing interest for, as well as an offer of training programs, that occur
beyond the formal education and contribute to the personal or vocational
development of various age groups. Adult education has to provide those
competencies that are necessary for today’s employees. Central person in
this context is the adult trainer, who has to play a continuously expanding
counseling role for his trainees.
The following study defines the counseling dimension of adult trainers
as this is discussed in the literature, and records the opinion of the
Hellenic Open University students about how their instructors-tutors put
their counseling role in act.

Κατεβάστε την εργασία: