Ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας στη διαχείριση της εκπαιδευτικής καινοτομίας

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Δημήτριος Καντζάβελος
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας στη διαχείριση της εκπαιδευτικής καινοτομίας

Λέξεις Κλειδιά: εκπαιδευτική καινοτομία, μεταρρύθμιση, διαχείριση αλλαγής, σχολική ηγεσία

Περίληψη: Με την εισαγωγή καινοτόμων προγραμμάτων ή καινοτόμων δράσεων
στη σχολική μονάδα, είτε εφαρμόζεται ένα σημαντικό κομμάτι «εξωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής, είτε διαμορφώνεται μια πλευρά «εσωτερικής» παρέμβασης. Η εκπαιδευτική καινοτομία άπτεται ενεργειών αλλαγής
αρχών και πεποιθήσεων, καθώς και εφαρμογής νέων διδακτικών μεθόδων
και χρήσης νέων διδακτικών μέσων. Ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας αναδεικνύεται μέσω της βιβλιογραφικής επισκόπησης ιδιαίτερα σημαντικός στην
προετοιμασία ατόμων και την τροποποίηση δομών για την ομαλή μετάβαση στη νέα κατάσταση. Το υποθετικό παράδειγμα της δημιουργίας πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για τους μαθητές ενός τμήματος στο
«Σχολείο Α» εξειδικεύει τη θεωρητική προσέγγιση της συμβολής του διευθυντή στην προώθηση μιας σχολικής καινοτομίας.

Keywords: educational innovation, reform, change management, school leadership

Abstract: By introducing innovative programs or innovative actions in the school
unit, an important part of “foreign” education policy is either applied or a
kind of “internal” interference is formed. Educational innovation relates to
actions of principles and beliefs change, as well as to the implementation
of new teaching methods and to the use of new teaching means. The role of school leadership is proved greatly important through the literature review
in preparing individuals as well as modifying structures for the smooth
transition to the new situation. The hypothetical example of creating asynchronous learning platform for students in “School A” specifies the theoretical approach of the headmaster’s of a school unit contribution to promoting school innovation.

Κατεβάστε την εργασία: