Ο ρόλος της σωματοποίησης στην κατανόηση των online σεξουαλικών συμπεριφορών (cybersex): Μια πρώτη θεωρητική προσέγγιση

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Γιώργος Αλεξιάς, Άννα Παναγιωτίδου
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Ο ρόλος της σωματοποίησης στην κατανόηση των online σεξουαλικών συμπεριφορών (cybersex): Μια πρώτη θεωρητική προσέγγιση

Λέξεις Κλειδιά: Κυβερνοσέξ, σωματοποίηση, κοινωνιολογία σώματος

Περίληψη: Το άρθρο επιχειρεί την ανάδειξη της έννοιας της σωματοποίησης ως
την κατάλληλη, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τον τρόπο συγκρότησης των online σεξουαλικών σχέσεων. Το cybersex, θεωρείται σχεδόν ανεξάρτητο από τη φυσική παρουσία του σώματος. Η διαμόρφωση ευέλικτων σεξουαλικών ταυτοτήτων, ιδιαίτερα στην περίπτωση των δυνητικών
σεξουαλικών κοινοτήτων και του κειμενικού sex, ουσιαστικά προτείνει ότι
το βιολογικό σώμα δεν διαδραματίζει κανένα ρόλο στη συγκρότηση των
online σεξουαλικών σχέσεων. Παρόλα αυτά έρευνες έχουν αναδείξει ότι
και οι ευέλικτες σεξουαλικές διαδικτυακές ταυτότητες ουσιαστικά αναπαράγουν τα βασικά στοιχεία δόμησης των πραγματικών ταυτοτήτων. Άρα
και το σώμα στις online σεξουαλικές σχέσεις αναπαράγει τη μορφή σωματοποίησης που έχουμε στο φυσικό κόσμο, χρησιμοποιώντας τα κυρίαρχα
πρότυπα ομορφιάς ή εμπορευματοποίησης. Η σωματοποίηση, η δυναμική
σχέση που διαμορφώνουμε με τα σώματά μας κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της κοινωνικής μας συμπεριφοράς, είναι επομένως το βασικό αναλυτικό εργαλείο για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο συγκροτούνται
οι online σεξουαλικές σχέσεις.

Keywords: Cybersex, sociology of body

Abstract: The article intends to enhance the concept of embodiment as a key
concept, which helps us comprehend the way that online sexual relationships are composed. Cybersex, is considered almost independent from the
body’s physical presence. The formation of flexible sexual identities, especially in the case of virtual sexual communities and textual sex, actually
suggests that the biological body itself, plays no role in the constitution of
online sexual relationships. However, research has revealed that (even the)
flexible sexual online identities actually reproduce the basic constructive
elements of real identities and, consequently, our body in online sexual relationships reproduces the same form of embodiment existing in the natural/real world, by using the prevailing standards of beauty or commercialization. The embodiment, the dynamic relationship that we develop with
our bodies during the expression of our social behavior, is, thus, the basic
analytical tool for the comprehension of the way that online relationships
get shaped.

Κατεβάστε την εργασία: