Ο ρόλος του προϊσταμένου στη Δημόσια Διοίκηση

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Θεοφανία Καυκά , Παναγιώτης Παπαδούρης
Ιδιότητα: Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Ο ρόλος του προϊσταμένου στη Δημόσια Διοίκηση

Λέξεις Κλειδιά: Δημόσια Διοίκηση, Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, διοικητική μεταρρύθμιση

Περίληψη: Η εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών δημόσιου μάνατζμεντ για τον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματική
λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης έχει καταλυτικό
ρόλο στην ανάπτυξη μιας χώρας και τη διασφάλιση
της ευημερίας των πολιτών της. Η παρούσα εργασία
εστιάζει το ενδιαφέρον της στις απόψεις των δημόσιων
υπαλλήλων για την εφαρμογή των αρχών του Νέου
Δημόσιου Μάνατζμεντ στις υπηρεσίες που υπηρετούν.
Το φύλο, το επίπεδο σπουδών και η ηλικία των προϊσταμένων των δημόσιων οργανισμών εξετάζεται σε
συνάρτηση με διάφορες παραμέτρους της επαγγελματικής τους συμπεριφοράς και
συγκεκριμένα με το ηγετικό πρότυπο που ακολουθούν, την ικανότητα επικοινωνίας –
συνεργασίας, τον βαθμό παρακίνησης που εφαρμόζουν στο προσωπικό και τη στάση
τους απέναντι στις καινοτομίες. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 123 υπάλληλοι
που υπηρετούσαν σε δύο υπηρεσίες υπαγόμενες στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων
Εσόδων στην πόλη της Πάτρας. Ως μέσο συλλογής δεδομένων επιλέχθηκε το γραπτό ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν θετική συσχέτιση μόνο μεταξύ της
ηλικίας των προϊσταμένων και της παροχής κινήτρων στους εργαζομένους. Από την
ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι ορισμένες από τις αρχές και πρακτικές του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ εφαρμόζονται, σε μέτριο όμως βαθμό, στις συγκεκριμένες
υπηρεσίες. Η ριζική αναμόρφωση και ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, με
την εισαγωγή σύγχρονων κανόνων διακυβέρνησης, παραμένουν εκκρεμή ζητήματα.

Keywords: Public Administration, New Public Management, Total Quality Management, administrative reform

Abstract: The implementation of modern public management
practices for the modernization and efficient
function of Public Administration has a determining
role in the development of a country and the
assurance of its citizens’ prosperity. The present
study focuses on the civil servants’ views concerning
the application of the New Public Management
principles in the posts they service. The gender,
the level of education and the age of the heads of
public organizations are examined in relation to
various aspects of their professional behavior and in particular to the leadership
model they follow, their communication and collaboration skills, the degree of
motivation they apply to their staff as well as their attitude towards innovation.
The survey involved 123 civil servants working in two sub-services of the
Independent Public Revenue Authority in the city of Patras. Data collection
was conducted through a questionnaire. The results demonstrate a positive
correlation only between the ages of heads and employees’ motivation. Data
analysis showed that some of the principles and practices and several of the
characteristics of the New Public Management are moderately applied to the
specific services. Radical reformation and modernization of Public Administration
with the introduction of modern governance rules remain outstanding issues.

Κατεβάστε την εργασία: