Ο σχολικός εκφοβισμός στο Γενικό Λύκειο και η στάση των εκπαιδευτικών

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Κατερίνα Μιχαλοπούλου
Ιδιότητα: Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Ο σχολικός εκφοβισμός στο Γενικό Λύκειο και η στάση των εκπαιδευτικών

Λέξεις Κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, εκπαιδευτικός, Γενικό Λύκειο, αντιμετώπιση, πρόληψη

Περίληψη: Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα πολυδιάστατο κοινωνικό φαινόμενο που ταλαιπωρεί όλο και περισσότερο τη μαθητική κοινότητα στον ελλαδικό χώρο. Το
σχολείο οφείλει να στηλιτεύει εκφοβιστικές συμπεριφορές και να υπερασπίζεται το θεμελιώδες δικαίωμα
κάθε μαθητή/τριας για ένταξη και μάθηση στη σχολική τάξη. Το παρόν άρθρο αναφέρεται στον σχολικό
εκφοβισμό, στις μορφές του και στις δυνατότητες
που έχουν οι εκπαιδευτικοί του Γενικού Λυκείου να τον αναγνωρίζουν και να τον
αντιμετωπίζουν. Επίσης, επισημαίνει το έλλειμμα ενημέρωσης και επιμόρφωσης
που υπάρχει σε αυτή την κατεύθυνση και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο των
εκπαιδευτικών όσον αφορά την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού. Τέλος, διατυπώνει προτάσεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την εξασφάλιση
ομαλού κλίματος στη σχολική μονάδα.

Keywords: school bullying, high school teacher, General high school, handling, prevention

Abstract: School bullying is a multidimensional social phenomenon which is increasingly afflicting the student
community in Greece. School must stigmatize such
behavior and defend the fundamental right of
inclusion and learning in the class for every student.
This article refers to school bullying, its forms, and
the high school teachers’ prospects to identify it
and tackle with it. Also, it points out the lack of information and training in
this field and it gives special emphasis to the role of teachers in terms of the
prevention of school bullying. Finally, suggestions are made on how to deal with
the situation and to ensure calmness at school.

Κατεβάστε την εργασία: