Παγκοσμιοποίηση και τηλεοπτική γλώσσα: Ο ρόλος της εκπαίδευσης απέναντι στις «πολιτισμικά αβοήθητες μάζες

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Νικολέττα Τσιτσανούδη-Μαλλίδη
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Παγκοσμιοποίηση και τηλεοπτική γλώσσα: Ο ρόλος της εκπαίδευσης απέναντι στις «πολιτισμικά αβοήθητες μάζες

Λέξεις Κλειδιά: εμπορευματοποίηση, χειραγώγηση, κριτικός αναγνώστης, ενεργός επιτελεστής

Περίληψη: Το υπάρχον παγκοσμιοποιημένο σύστημα με την ελεύθερη διακίνηση
του υπερεθνικού κεφαλαίου, την τεχνολογική και επιστημονική επανάσταση δημιουργεί αναμφίβολα νέα δεδομένα στο χώρο των ΜΜΕ. Η εμπορευματοποίηση των ειδήσεων και η συγκρότηση επιχειρηματικών ολιγοπωλίων που ελέγχουν τα μέσα ενημέρωσης, επιφέρουν δραστικές αλλαγές
και στη γλώσσα που αυτά μεταδίδουν, με κυρίαρχη ασφαλώς τη δημοσιογραφική.
Η λαϊκίστικη μορφή σε συνδυασμό με την επιλογή μίας λαϊκής θεματολογίας στοχεύει άλλοτε στην εύκολη και γρήγορη προώθηση του τηλεοπτικού προϊόντος και άλλοτε στην ιδεολογική ποδηγέτηση του κοινού που
παρακολουθεί. Τα παραπάνω επιβάλλουν την ενθάρρυνση και κινητοποίηση των αποδεκτών του λόγου της τηλεοπτικής εξουσίας προς την κατεύθυνση όχι μόνον της ανάπτυξης μίας κριτικής σκέψης απέναντι στη γλώσσα των media, αλλά και της ενεργητικής παρουσίας τους στο επίπεδο της
διαμόρφωσής της. Τέτοιου είδους επιδιώξεις συνιστούν σημαντικά προτάγματα της εποχής, για όσο μάλιστα οι τάσεις της παγκοσμιοποίησης συγκλίνουν στην ομοιογενοποίηση των φωνών.

Keywords: commercialization, manipulation, critical reader, performer

Abstract: Today’s globalized system with its free flow of supranational capital,
technological and scientific revolution, undoubtedly brings new facts in the
area of mass media. News commercialization and the emergence of business oligopolies, that penetrate mass media, bring about drastic changes in
the language that they broadcast, with the journalist’s language being the
dominant.
The populistic form, combined with the selection of presenting popular issues, sometimes aims at easily and rapidly selling the tv product and
sometimes at ideologically manipulating the audience watching. Thus, the
above mentioned necessitate that the recipients of the tv power speech are
encouraged and motivated towards developing a critical thought regarding
media language and they are actively present at the level of its shaping.
Such aspirations constitute important dictates of our era and for as long as
the trends of globalization aim at homogenizing voices.

Κατεβάστε την εργασία: