Παιδαγωγικές πρακτικές στη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας σε μειονεκτικά σχολικά περιβάλλοντα

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Σοφία Κουτσιούρη
Ιδιότητα: Υπ. Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Παιδαγωγικές πρακτικές στη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας σε μειονεκτικά σχολικά περιβάλλοντα

Λέξεις Κλειδιά: παιδαγωγικές πρακτικές, αναλυτικό πρόγραμμα, νεοελληνική γλώσσα, σχολικό πλαίσιο, εκπαιδευτικές ανισότητες

Περίληψη: Η παρούσα δημοσίευση επιχειρεί να φωτίσει, από
την οπτική της κριτικής κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, τις παιδαγωγικές πρακτικές με τις οποίες
πραγματώνονται οι υπερεθνικές πολιτικές γλωσσικού
γραμματισμού και τα εθνικά αναλυτικά προγράμματα για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας σε
μειονεκτικά σχολικά πλαίσια. Τα ερευνητικά δεδομένα προέρχονται από μια εμπειρική μελέτη που
πραγματοποιήθηκε σε τέσσερα δημόσια Γυμνάσια
υποβαθμισμένων περιοχών του κέντρου της Αθήνας,
μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων και παρατηρήσεων στη σχολική τάξη. Για τη θεωρητική θεμελίωση της έρευνας αξιοποιείται
η «εννοιολογική γραμματική» της θεωρίας του παιδαγωγικού μηχανισμού του
Bernstein, με την οποία επιχειρείται μια νέα προσέγγιση της έννοιας του σχολικού πλαισίου. Από την έρευνα αναδεικνύεται ότι στα συγκεκριμένα σχολικά
περιβάλλοντα οι εκπαιδευτικοί πραγματώνουν τα αναλυτικά προγράμματα της
νεοελληνικής γλώσσας με ποικίλες μορφές παιδαγωγικής πρακτικής, τις οποίες
νομιμοποιούν με τη συνεισφορά διαφόρων πόρων λόγου. Οι συγκεκριμένες παιδαγωγικές πρακτικές αλληλεπιδρούν με τις άλλες διαστάσεις του σχολικού πλαισίου με τέτοιον τρόπο ώστε συχνά να αναπαράγουν τις εκπαιδευτικές ανισότητες.

Keywords: pedagogic practices, curriculum, Greek Language, school context, educational inequalities

Abstract: This paper focuses on the pedagogic practices
through which global policies on linguistic literacy
and national curricula on the Modern Greek
Language teaching are enacted in disadvantaged
school settings in Greece. The paper draws on
Bernstein’s theory of pedagogic device, through
which a new approach to the notion of “school
context” is attempted. The research data has been
produced through a research study carried out in four lower secondary state
schools, situated in disadvantaged areas of the inner city of Athens, using
semi-structured interviews and classroom observations. The research findings
indicate that the teachers develop a wide range of pedagogic practices, stemming
from various discursive resources. The pedagogic practices are interacted with
the other dimensions of the school contexts in ways that lead to the further
marginalisation of disadvantaged students, (re)producing educational inequalities.

Κατεβάστε την εργασία: