Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάκτηση του γραπτού λόγου

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Μαράκη Ελένη, Κολαρά Ευτέρπη
Ιδιότητα: Msc
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάκτηση του γραπτού λόγου

Λέξεις Κλειδιά: αναδυόμενος εγγραμματισμός, γραπτός λόγος, φωνολο- γική επίγνωση

Περίληψη: Η κατάκτηση της γραφής και της ανάγνωσης είναι ένα σύνθετο φαι-
νόμενο το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές του αναδυόμενου εγγραματισμού,
ξεκινά πολύ πιο νωρίς από την τυπική είσοδο του παιδιού στο δημοτικό
σχολείο. Στην παρούσα εργασία αναλύονται οι σημαντικότερες δεξιότητες,
που ένας μαθητής της πρώτης σχολικής ηλικίας πρέπει να κατέχει για να
αποκτήσει θετική σχέση με το γραπτό λόγο στο μέλλον. Αναλύεται ιδιαί-
τερα ο ρόλος της φωνολογικής επίγνωσης και γιατί αυτή αποτελεί βασικό
προγνωστικό παράγοντα για πιθανά μαθησιακά προβλήματα. Τέλος, δί-
νεται έμφαση στο έργο των εκπαιδευτικών της προσχολικής ηλικίας και
της πρωτοσχολικής ηλικίας, καθώς οι νέες αντιλήψεις για την κατάκτηση
του γραπτού λόγου είναι απαραίτητες να ενσωματώνονται στο καθημερινό
πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αλλά και των πρώτων τάξεων του δημοτι-
κού σχολείου.

Keywords: emergent literacy, written language, phonological awareness

Abstract: The acquisition of writing and reading skills is a complex phenomenon
that, according to the principles of emergent literacy, starts earlier than the
time that children start school. In this paper we present the most important
skills that preschoolers must possess in order to positively progress inacquiring the writing system when they move into school age. We particularly
stress the role of phonological awareness and its importance as a prognosticator
for future learning difficulties. Finally, we emphasize the work of
preschool and elementary school teachers, since the new theories about the
acquisition of the writing system need to be integrated in the kindergarten
and elementary school curriculum.

Κατεβάστε την εργασία: