Περί διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων: Στην πραγματικότητα, ένα ζήτημα ενδοσκόπησης δυο διαφορετικών παιδαγωγικών αντιλήψεων

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Μαρία Παπαχρήστου
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Περί διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων: Στην πραγματικότητα, ένα ζήτημα ενδοσκόπησης δυο διαφορετικών παιδαγωγικών αντιλήψεων

Λέξεις Κλειδιά: διοίκηση, εκπαιδευτικές μονάδες, ψυχοθεραπευτική θεωρία

Περίληψη: Στο άρθρο που ακολουθεί επιχειρείται η προσέγγιση του ζητήματος
της διοίκησης των εκπαιδευτικών μονάδων υπό μια ασυνήθιστη οπτική
γωνία. Πρόκειται για την οπτική του Carl Rogers ο οποίος δεν κάνει τίποτε
περισσότερο από το να εφαρμόζει την ψυχοθεραπευτική θεωρία στον τομέα της Εκπαίδευσης, και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στα στελέχη που ασκούν διοίκηση στις εκπαιδευτικές μονάδες. Η δική μας προσπάθεια εστιάζεται όχι μόνο στην παρουσίαση του αντίστοιχου κειμένου αλλά κυρίως,
από τη μια, στο να καταδείξουμε την αντιπαράθεση ανάμεσα σε δυο διαφορετικές παιδαγωγικές αντιλήψεις και στο να αναδείξουμε, από την άλλη, ένα πρωτοποριακό αξιακό σύστημα που πρέπει να διέπει την φιλοσοφία και την πρακτική κατά την άσκηση εξουσίας μέσα στην εκπαιδευτική
κοινότητα. Ειδικά στις μέρες μας όπου ο όρος ‘’εκπαιδευτική μονάδα’’ αντικατοπτρίζει μια πολυμορφία που χαρακτηρίζει τους διαφορετικούς
τύπους, τη σκοπιμότητα, τις ανάγκες, τους στόχους της εκπαίδευσης σε
παγκόσμια κλίμακα.

Keywords: administration, educational units, psychotherapeutic theory

Abstract: In the following article we are going to approach the issue of the administration of the educational units from an unusual angle. It΄s about Carl
Roger’s optics who does nothing more than applicate his psychotherapeutic theory to the field of education, and especially in the domain that concerns the executives who wield authority in educational units. Our effort
focuses not only on the presentation of the corresponding text, but also, on
the one hand on demonstrating the juxtaposition between two different
pedagogical perceptions, and on the other hand, on revealing an innovative
system of principals that has to rule the ethics and the practice which touch
the wielding of authority in the educational community. Especially in our
days that the term ‘’educational unit’’ reflects a multiformity which characterizes the different types, the purpose, the needs and the objectives of
education on a worldwide scale.

Κατεβάστε την εργασία: