Περιγραφική καταγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των παιδιών με σύνδρομο Άσπεργκερ και η θεραπευτική αντιμετώπισή του

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Απόστολος Δάβης
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Περιγραφική καταγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των παιδιών με σύνδρομο Άσπεργκερ και η θεραπευτική αντιμετώπισή του

Λέξεις Κλειδιά: Σύνδρομο asperger, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, θεραπευτική παρέμβαση, στερεοτυπική συμπεριφορά.

Περίληψη: Το σύνδρομο asperger αναφέρεται στις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (ΔΑΔ) και ταξινομήθηκε ως ξεχωριστή νευρολογική διαταραχή αρχικά στο ICD-10 (World Health Organization, 1992) και στη συνέχεια στο
DSM-IV(American Psychiatric Organization,1994). Το σύνδρομο άσπεργκερ μοιάζει πολύ με τον αυτισμό, εμφανίζεται στην παιδική ηλικία συνήθως μεταξύ 5 και 8 ετών ή και αργότερα και επηρεάζει κυρίως την ικανότητα επικοινωνίας και την κοινωνικοποίηση του ατόμου. Είναι συχνότερο
στα αγόρια απ’ ότι στα κορίτσια. Διαφοροποιήθηκε από τον αυτισμό (αν
και ανήκει στο φάσμα του αυτισμού) σχετικά πρόσφατα. Μέχρι την δεκαετία του 1990 δεν γινόταν διάκριση μεταξύ αυτισμού και συνδρόμου
asperger.
Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η περιγραφική καταγραφή
των κύριων χαρακτηριστικών των παιδιών με άσπεργκερ, η θεραπευτική
παρέμβαση, τι κάνουμε ως γονείς και ως εκπαιδευτικοί, καθότι η διαφοροποίηση του από τις υπόλοιπες διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, τονίζει
την σημασία εύρεσης ενός νέου διαφορετικού θεραπευτικού τρόπου αντιμετώπισης του.

Keywords: Syndrome asperger, pervasive developmental disorders, therapeutic intervention, stereotypical behavior.

Abstract: Asperger syndrome refers to diffuse developmental disorders and was
classified as a distinct neurological disorder initially ICD-10 (World Health
Organization, 1992) and then to DSM-IV (American Psychiatric
Organization, 1994). Asperger syndrome is very similar to autism occurs
in childhood usually between 5 and 8 years or later affects the ability of
communication and socialization. It is more common in boys than in girls.
Differentiated from autism (though it belongs on the spectrum) the last
long. Until the 1990’s did not distinguish between syndrome and autism
asperger.
The purpose of this study is a descriptive inventory of the main
characteristics of children with Asperger, therapeutic intervention, what
we do as parents and teachers, because differentiation from other
pervasive developmental disorders, stresses the importance of finding a
new different therapeutic treatment of the.

Κατεβάστε την εργασία: