Πολιτικές Απασχόλησης φιλικές προς την οικογένεια: Ο ρόλος του κοινωνικού διαλόγου

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Θεόδωρος Α. Κουτρούκης
Ιδιότητα: Καθηγητής Πανεπιστημίου
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Πολιτικές Απασχόλησης φιλικές προς την οικογένεια: Ο ρόλος του κοινωνικού διαλόγου

Λέξεις Κλειδιά: Συμφιλίωση Εργασίας-Οικογένειας, Πολιτικές Απασχόλησης Κοινωνικός Διάλογος

Περίληψη: Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να αναδειχθεί η κρισιμότητα του ρόλου του κοινωνικού διαλόγου και της συντονισμένης δράσης των κοινωνικών εταίρων στη διαμόρφωση πολιτικών για τη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας (ΣΕΟ).
Aρχικά, αναλύεται η σημασία του ζητήματος της ΣΕΟ και αποτυπώνεται ο ρόλος του κοινωνικού διαλόγου. Στη συνέχεια ταξινομούνται τα μοντέλα για τη ΣΕΟ, που έχουν επικρατήσει στην Ευρώπη, και αναδεικνύονται ορισμένες καλές πρακτικές. Τέλος, αναλύεται η εμπειρία παρέμβασης των κοινωνικών εταίρων σε θέματα ΣΕΟ στην Ελλάδα και συζητούνται οι προοπτικές
του κοινωνικού διαλόγου σε θέματα ΣΕΟ στη χώρα μας.

Keywords: Work-Family Reconciliation, Employment Policies, Social dialogue

Abstract: Aim of this paper is to underline the crucial role of social dialogue, and
the social partners’ co-ordinated action, in concluding work-family reconciliation policies.
More specifically, the importance of reconciliation between working and
family life is analyzed with an emphasis in social dialogue procedures.
Moreover, the European experiences of work-family reconciliation models are being categorized and some good practices are distinguished.
Finally, the Greek social partners’ involvement in reconciliation issues is
analyzed and the perspectives of social dialogue in Greece regarding conciliation are being discussed.

Κατεβάστε την εργασία: