Πολιτική νεολαίας και απασχολησιμότητα

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Άννα-Ελένη (Ελεάνα) Πολύδωρα
Ιδιότητα: Υπ. Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Πολιτική νεολαίας και απασχολησιμότητα

Λέξεις Κλειδιά: νεολαία, ευρωπαϊκή πολιτική, απασχολησιμότητα, ανεργία, νέες τεχνολογίες

Περίληψη: Το παρόν άρθρο προσεγγίζει την ευρωπαϊκή πολιτική
νεολαίας και την απασχολησιμότητα των νέων σε
θέσεις εργασίας του τεχνολογικού τομέα. Η σύνδεση της νεολαίας με τις θέσεις εργασίας στον τεχνολογικό τομέα προέκυψε έπειτα από τη μελέτη του
επίσημου εγγράφου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την ευρωπαϊκή πολιτική νεολαίας 2017-2027. Στη
συγκεκριμένη πολιτική, γίνεται για πρώτη φορά
αναφορά για την ανάγκη απόκτησης ψηφιακών
δεξιοτήτων από τους νέους. Το παρόν άρθρο διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες.
Στην πρώτη ενότητα θα παρουσιαστεί η επικρατούσα κατάσταση στην Ευρωπαϊκή
Ένωση για τους νέους, στη δεύτερη θα αναφερθεί και θα αναλυθεί η ευρωπαϊκή
πολιτική νεολαίας 2017-2027 και στην τρίτη ενότητα θα πραγματοποιηθεί μια
σύντομη, βασική έρευνα συγκέντρωσης νέων θέσεων εργασίας που προκύπτουν
πάνω στον τεχνολογικό τομέα. Επιλογικά, μια δραστήρια και δημιουργική νεολαία, η οποία θα απασχολείται στον τομέα των νέων τεχνολογιών ή θα εισάγει
τις νέες τεχνολογίες στις υπάρχουσες θέσεις εργασίας, είναι ικανή να οδηγήσει
στην προσπέλαση της κρίσης.

Keywords: youth, european policy, employability, unemployment, new technologies

Abstract: This article refers to the European Youth Policy and
the employability of young people in technology
jobs. The link between youth and technology jobs
came after studying the European Commission’s
official document on European youth policy 2017-
2027. This policy for the first time mentions the
need for young people to acquire digital skills.
This article is divided into three sections. The
first section will present the prevailing situation of the European Union for
young people, the second section will present and analyze European Youth
Policy 2017-2027, and the third section will present a brief, basic survey of
emerging technology jobs. In conclusion, an active and creative youth working
in the technology sector or introducing new technologies into existing jobs is
capable of leading to the crisis.

Κατεβάστε την εργασία: