Πολιτισμικές αξίες και αιτιακές αποδόσεις τσιγγάνων μητέρων για την ανάπτυξη των παιδιών τους σε δύο οικισμούς της Κομοτηνής

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Ευθυμία Β. Πεντέρη, Κωνσταντίνος Γ Πετρογιάννης
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Πολιτισμικές αξίες και αιτιακές αποδόσεις τσιγγάνων μητέρων για την ανάπτυξη των παιδιών τους σε δύο οικισμούς της Κομοτηνής

Λέξεις Κλειδιά: τσιγγάνες μητέρες, γονικές πεποιθήσεις, πολιτισμικά σχήματα, αιτιακές αποδόσεις

Περίληψη: Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκαν οι πολιτισμικές αξίες 18 τσιγγάνων μητέρων
από δύο οικισμούς της Κομοτηνής με αναφορά στην κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη του
παιδιού ηλικίας 6 ετών. Επιπλέον καταγράφηκε ο τρόπος που ερμηνεύουν τα επιθυμητά και
μη χαρακτηριστικά του παιδιού σε σχέση με τους δύο αυτούς τομείς της ανάπτυξής του. Ο
στόχος ήταν να αναδειχθούν οι ατομοκεντρικές και συλλογικοκεντρικές αξίες των μητέρων
και ο προσανατολισμός τους σε εξωτερικές και εσωτερικές αποδόσεις για την αιτιολόγηση
της συμπεριφοράς των παιδιών. Οι ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις των δεδομένων από τις
ημιδομημένες συνεντεύξεις με τις τσιγγάνες μητέρες ανέδειξαν, όπως αναμένονταν, ένα
συνδυασμό ατομοκεντρικών και συλλογικοκεντρικών ιδεών, με επικράτηση των δεύτερων,
για την ανάπτυξη του παιδιού και ένα προβάδισμα των εξωτερικών αποδόσεων στις
αναφορές τους. Ωστόσο, η επίδραση των διαφορετικών συνθηκών διαβίωσης στους δύο
οικισμούς φάνηκε να επηρεάζει τις απόψεις των μητέρων κατά τη συγκριτική θεώρησή τους
και ανέδειξε ενδιαφέροντα στοιχεία για τις μεταξύ τους συσχετίσεις.

Keywords: Roma mothers, parental belief systems, cultural models, causal attributions

Abstract: The present study examined Roma mothers’ cultural values in two gypsy
communities in Komotini, Greece, with regard to the six year old child’s social and cognitive
development. The way they interpret the child’s development as it is delineated in their causal
attributions for the desirable and undesirable child characteristics was also recorded. More
specifically, the study focused on mothers’ orientation to individualistic and collectivistic
values and their use of external and internal attributions to interpret the child’s behavior.
Qualitative and quantitative analyses of the semi-structured interviews data showed, as
expected, a combination of individualistic and collectivistic ideas and the prevalence of the
external attributions in mothers’ reports. However, the different life conditions in the two
communities seemed to influence Roma mothers’ values and causal attributions when they
were comparatively analyzed.

Κατεβάστε την εργασία: