Προσδιορισμός της ψυχικής ανθεκτικότητας των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Χαράλαμπος Σταχτέας
Ιδιότητα: Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Προσδιορισμός της ψυχικής ανθεκτικότητας των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Λέξεις Κλειδιά: ψυχική ανθεκτικότητα, εκπαιδευτικοί, φόβος, κατάθλιψη, αισιοδοξία

Περίληψη: Η ύπαρξη ψυχικής ανθεκτικότητας στους εκπαιδευτικούς αναβαθμίζει γενικά το πολυσύνθετο έργο
τους. Ωστόσο, δεν έχει καθιερωθεί κάποια ενιαία
κλίμακα καθολικής αξιολόγησής της. Σκοπός της
παρούσας εργασίας είναι ο προσδιορισμός, σε ένα
πρώτο επίπεδο, της ψυχικής ανθεκτικότητας των
καθηγητών υπό συνθήκες κρίσης, ως ένδειξη προοπτικής να συμβάλλουν παιδαγωγικά στη διαμόρφωση ανθεκτικών στάσεων από τους μαθητές τους. Για τον προσδιορισμό της
ψυχικής ανθεκτικότητας επιλέχθηκε αυτή να εκτιμηθεί στο πραγματικό πλαίσιο
κρίσης που δημιούργησε η εξάπλωση του νέου κορονοϊού. Γι’ αυτό, συλλέχθηκαν, μέσα από μικρό ερωτηματολόγιο, δηλώσεις για τα συναισθήματα φόβου,
κατάθλιψης και αισιοδοξίας που τους προκαλεί η εκδήλωση της πανδημίας. Στη
συνέχεια, με τη βοήθεια ενός απλού αλγορίθμου, καταλήγουμε σε μία αδρή αποτίμηση της ψυχικής ανθεκτικότητας σε σύντομο χρόνο. Αν και η προτεινόμενη
μέθοδος τελεί υπό έλεγχο, από την αξιοποίησή της σε δείγμα καθηγητών του
Δήμου Βόλου προέκυψε ότι η ψυχική ανθεκτικότητά τους βρίσκεται σε γενικά
καλή κατάσταση, αλλά και με σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, που μπορούν να
καλυφθούν μέσω συστηματικής επιμόρφωσης.

Keywords: mental resilience, teachers, fear, depression, optimism

Abstract: The existence of mental resilience in secondary
schools’ teachers, generally upgrades their complex
work. However, no single scale of its universal
assessment has been established. The purpose of
this paper is to identify at a first level the mental
resilience of teachers in crisis conditions, as a sign
of the prospect of pedagogically contributing to the
formation of resilient attitudes by their students. In order to determine this, it was
chosen to assess the actual crisis created by the spread of the new coronavirus. For
this reason, statements on the feelings of fear, depression and optimism, caused
by the onset of the pandemic were collected through a small questionnaire. Then,
with the help of a simple algorithm, we arrive at a rough assessment of mental
resilience in a short time. Although the proposed method is under control, from
its use in a sample of teachers of the Municipality of Volos, it has emerged that
their mental resilience is, in general, good condition with significant frames for
improvement that can be covered through systematic training.

Κατεβάστε την εργασία: