Προτιμήσεις μαθησιακού στιλ από μονόγλωσσους και δίγλωσσους εφήβους μαθητές. Πιλοτική διερεύνηση των ψυχομετρικών χαρακτηριστικών του Ερωτηματολογίου Προτίμησης Μαθησιακού Στιλ Βασισμένο στα Αντιληπτικά Ερεθίσματα

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Ζαφειροπούλου Ελένη, Καραγιαννοπούλου Ευαγγελία, Κάμτσιος Σπυρίδων
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Προτιμήσεις μαθησιακού στιλ από μονόγλωσσους και δίγλωσσους εφήβους μαθητές. Πιλοτική διερεύνηση των ψυχομετρικών χαρακτηριστικών του Ερωτηματολογίου Προτίμησης Μαθησιακού Στιλ Βασισμένο στα Αντιληπτικά Ερεθίσματα

Λέξεις Κλειδιά: μαθησιακά στιλ, διγλωσσία, ερευνητικά εργαλεία, ψυχομετρικά χαρακτηριστικά

Περίληψη: Σκοπός της έρευνας ήταν η αξιολόγηση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας του
«Ερωτηματολογίου Προτίμησης Μαθησιακού Στιλ Βασισμένο στα Αντιληπτικά
Ερεθίσματα» (Reid, 1984), καθώς και η διερεύνηση της επίδρασης της διγλωσσίας
στην προτίμηση των μαθητών/τριων για συγκεκριμένο μαθησιακό στιλ. Το δείγμα
της έρευνας αποτέλεσαν 149 μαθητές/τιες γυμνασίου (58 δίγλωσσοι και 91
μονόγλωσσοι). Η διερευνητική παραγοντική ανάλυση κατέδειξε την ύπαρξη έξι
παραγόντων. Κάποιες από τις ερωτήσεις φόρτιζαν σε διαφορετικούς παράγοντες
από αυτούς που προτείνουν οι δημιουργοί της κλίμακας. Ο συντελεστής αCronbach ήταν ικανοποιητικός για τους παράγοντες ομαδικός τρόπος μάθησης
(α=.69), κιναισθητικά ερεθίσματα (α=.70) και ατομικός τρόπος μάθησης (α=.75).
Ωστόσο, ήταν χαμηλότερος αλλά αποδεκτός για τον παράγοντα που αναφέρεται
στα ακουστικά ερεθίσματα (α=.62) και χαμηλός για τους παράγοντες που
αναφέρονται στα απτικά και στα οπτικά ερεθίσματα (α=.52 και α=.45 αντίστοιχα).
Τα αποτελέσματα της έρευνας υποστηρίζουν εν μέρει την εγκυρότητα και την
αξιοπιστία της κλίμακας καθώς επιβεβαιώνεται ξεκάθαρα η ύπαρξη έξι
παραγόντων. Η έρευνα έδειξε ελάχιστες διαφορές μεταξύ μονόγλωσσων και
δίγλωσσων μαθητών ως προς την προτίμηση για συγκεκριμένο στιλ μάθησης
αλλά και ελάχιστες διαφορές φύλου. Τα αποτελέσματα συζητούνται με αναφορά
στις μελέτες που εστιάζονται στα ψυχομετρικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου και στην επίδραση του μαθησιακού στιλ στη
μάθηση κυρίως όσον αφορά τους δίγλωσσους μαθητές/τριες.

Keywords: Learning styles, bilingualism, survey instruments, psychometric characteristics

Abstract: The present study examines the effect of bilingualism on individual learning style
preference. The “Perceptual Learning Style Preference Questionnaire-PLSPQ”
(Reid, 1984) was used to assess the learning style preference. The psychometric
characteristics of the scale were explored. The factor analysis showed the same
factors with the original questionnaire but some questions did not load on the
expected factors according to the original scale. The Cronbach reliability
coefficients were sufficient for the “Group” (α=.69), “Kinesthetic” (α=.70) and
“Individual” (α=.75) scales, acceptable for the “Auditory” scale (α=.62) and low
for the “Tactile” (α=.52) and “Visual” (α=.45) scales. The results of the study
partially support the validity and reliability of the scale indicating a clear six factor
structure and acceptable reliability coefficients for some of the factors. The
statistical analysis indicated few statistical significant differences concerning the
individual learning style differences between monolingual and bilingual students
(boys and girls).

Κατεβάστε την εργασία: