Προτιμώμενα παιχνίδια μαθητών γ’ και δ’ δημοτικού

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Βλειώρας Γεώργιος
Ιδιότητα: Καθηγητής Πανεπιστημίου
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Προτιμώμενα παιχνίδια μαθητών γ’ και δ’ δημοτικού

Λέξεις Κλειδιά: Παιχνίδι, Σχολική ηλικία, Γνωστική ανάπτυξη, Κοινωνική ανάπτυξη, Συναισθηματική ανάπτυξη.

Περίληψη: Τα τελευταία χρόνια εκφράζεται συχνά η ανησυχία ότι τα παιδιά παί-
ζουν παιχνίδια που τα απομονώνουν από τους συνομηλίκους τους. Η ανη-
συχία αυτή αντικατοπτρίζει δύο βασικές υποθέσεις: πρώτον, ότι τα ομαδι-
κά παιχνίδια είναι σημαντικά για την ανάπτυξη και, δεύτερον, ότι τα παιδιά
προτιμούν να παίζουν μη-ομαδικά παιχνίδια. Η παρούσα έρευνα διερευνά
τις δύο αυτές υποθέσεις. Μετά από ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογρα-
φίας καταλήγει ότι τα ομαδικά παιχνίδια είναι σημαντικά, αλλά όχι απα-
ραίτητα για τη γνωστική, τη συναισθηματική και την κοινωνική ανάπτυξη
των παιδιών. Μετά από ατομικές συνεντεύξεις 196 μαθητών και μαθητρι-
ών Γ’ και Δ’ Δημοτικού, καταλήγει ότι τα περισσότερα παιδιά προτιμούν
ομαδικά παιχνίδια. Πριν καταλήξουμε αν η ανησυχία που αναφέρθηκε στη
αρχή είναι δικαιολογημένη, απαιτείται διερεύνηση των παιχνιδιών που τε-
λικά παίζουν τα παιδιά, καθώς και των παραγόντων που επηρεάζουν τις
συμπεριφορές αυτές πέραν των προτιμήσεων.

Keywords: Game, School age, Cognitive growth, Social growth, Sentimental growth.

Abstract: Nowadays people often worry that children play games that isolate
them from their peers. This worry reflects two basic assumptions: First,
that games entailing interactions with peers are developmentally important
and, second, that children prefer to play games that do not entail interac-tions with peers. This study investigates these assumptions. A literature review
exhibits that games entailing interactions with peers are important but
not essential for the cognitive, emotional and social development. The data
from 196 3rd and 4th graders exhibit that most children prefer such games.
Before concluding whether the aforementioned worry is justified, we need
to investigate what games children eventually play and what affects these
behaviors beside preferences.

Κατεβάστε την εργασία: