Πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού στο σχολικό πλαίσιο

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Δέσποινα Κουρέτση
Ιδιότητα: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού στο σχολικό πλαίσιο

Λέξεις Κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, προγράμματα πρόληψης/ παρέμβασης, παράγοντες, αποτελεσματική εφαρμογή

Περίληψη: Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται το ζήτημα των
παραγόντων που συμβάλλουν στην αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων πρόληψης και
παρέμβασης κατά του σχολικού εκφοβισμού στο
σχολικό πλαίσιο, όπως προέκυψαν από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Αρχικά, υπογραμμίζεται η
σημασία της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών της
σχολικής μονάδας για την επιτυχημένη εφαρμογή
προγραμμάτων. Επίσης, περιγράφονται η σημασία
της ύπαρξης κουλτούρας συνεργασίας στο σχολείο,
ο ρόλος του/της διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας και η σημασία δημιουργίας θετικού κλίματος. Τέλος, άλλοι παράγοντες επιτυχίας των προγραμμάτων
αυτών είναι η μακρόχρονη εφαρμογή τους, η ύπαρξη ορισμένων κριτηρίων που
πρέπει να πληρούν, η ύπαρξη οδηγιών για τη σωστή εφαρμογή τους, καθώς και
η συνεχής αξιολόγηση και προσαρμογή τους στην εκάστοτε σχολική μονάδα και
τις ανάγκες της.

Keywords: school bullying, prevention/ intervention programs, factors, effective implementation

Abstract: In this study, the issue presented concerns the
factors that contribute to the effective application of
prevention and intervention anti-bullying programs
in the school environment, as they emerged from
the review of recent studies. In the first place, the
importance of educating the teachers of the school
unit is noticed, so as to implement successfully these
programs. Additionally, other issues are described,
such as the existence of collaborative culture in
school, the role of the head teacher of the school unit and the significance of
creating a positive atmosphere. Finally, other factors of the success of these
programs are their long-lived application, the existence of certain criteria that
they must pay, the existence of guidelines for their proper implementation and
their continuous evaluation and adaptation to each school unit and its needs.

Κατεβάστε την εργασία: