Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων σχολικού εκφοβισμού μέσω της εφηβικής λογοτεχνίας

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Αργυρούλα Αλεξανδροπούλου, Παναγιώτα Ψυχογυιοπούλου
Ιδιότητα: Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων σχολικού εκφοβισμού μέσω της εφηβικής λογοτεχνίας

Λέξεις Κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, σχολική βία, εφηβική λογοτεχνία, δημιουργικές δραστηριότητες

Περίληψη: Η παρούσα εργασία εστιάζει στο φαινόμενο του
σχολικού εκφοβισμού και στην παρουσίαση ενός
εναλλακτικού τρόπου αντιμετώπισής του μέσω της
τέχνης της Λογοτεχνίας και της μελέτης ολόκληρου λογοτεχνικού έργου. Το βιβλίο που επιλέχθηκε
είναι Το λουζεράκι της Ελένης Τασοπούλου, που
προσεγγίζει πολυδιάστατα, αλλά με αληθοφανή και
εύληπτο για τους/τις μαθητές/τριες τρόπο, το φαινόμενο του bulling, οικοδομώντας μια επιτυχή αναπαράσταση της σύγχρονης σχολικής πραγματικότητας. Στόχοι της δράσης είναι
η κατανόηση του φαινομένου από τους/τις μαθητές/τριες, η ενδυνάμωση και η
ευαισθητοποίησή τους για την αντιμετώπιση και την αποφυγή του, καθώς και η
δημιουργία των προϋποθέσεων πρωτοβάθμιας πρόληψης. Η τεθείσα στοχοθεσία
επιτυγχάνεται με προσχεδιασμένες ερωτήσεις εμβάθυνσης στο κείμενο, δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, δραματοποίηση και εικαστικές δημιουργίες. Μέσω
αυτών, καλλιεργείται η κοινωνικοσυναισθηματική μάθηση και παράλληλα προάγονται η ενσυναίσθηση, η βιωματικότητα και ο κριτικός γραμματισμός. Τέλος, οι συμμετέχοντες/ουσες, κατανοώντας την ψυχοσύνθεση των ηρώων, τις σχέσεις
εξουσίας και τις λεπτές ισορροπίες των διαπροσωπικών σχέσεων, προετοιμάζονται για την πραγματική ζωή.

Keywords: school bullying, adolescent literature, school violence, creative writing activities

Abstract: Τhe present work focuses on school bullying and
the presentation of an alternative way of dealing
with it, through the Art of Literature and more
specifically through the study of an entire literary
work. Eleni Tasopoulou’s book entitled Louzeraki
was selected as it uses a multidimensional and
realistic but yet understandable to students way
to address the phenomenon of bullying through
the successful representation of modern, school
reality. The objective of our action is to help the students to understand the
bullying phenomenon and through their awareness to confront, avoid and/or
finally prevent the formation of the primary conditions that lead to creation
of such problems. This is achieved by pre-designed and in-depth questions
regarding the text, creative writing activities, dramatization and artistic
creations. Through them, social-emotional learning is cultivated and at the same
time empathy, experientialism, and critical literacy are promoted. Finally, the
participants, through the understanding of the psychosynthesis of the heroes,
the power relations, and the delicate balances of interpersonal relationships,
are prepares for real life.

Κατεβάστε την εργασία: