Πρόληψη και υποστήριξη μαθητών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας σε καταστάσεις κρίσεων: Η περίπτωση του εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού προγράμματος «Κούκλες από… σπίτι: Μικρές ηλιαχτίδες ενδυνάμωσης και φροντίδας μέσα από το παράθυρο»

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Ιωάννα Μενδρινού
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Πρόληψη και υποστήριξη μαθητών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας σε καταστάσεις κρίσεων: Η περίπτωση του εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού προγράμματος «Κούκλες από… σπίτι: Μικρές ηλιαχτίδες ενδυνάμωσης και φροντίδας μέσα από το παράθυρο»

Λέξεις Κλειδιά: αγωγή υγείας, διαχείριση κρίσεων, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τέχνεςίας, διαχείριση κρίσεων, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τέχνες

Περίληψη: Μία απρόβλεπτη και πρωτόγνωρη κατάσταση κρίσης, όπως η πανδημία της Covid-19, είναι δυνατόν να προκαλέσει έντονα συναισθήματα, αποδιοργάνωση, δυσκολία ή αδυναμία αντιμετώπισης των
αλλαγών και των ενδεχόμενων απωλειών (WHO,
2020·
Μαγκλάρα και Λαζαράτου, 2020·
Μπράβου κ.ά.,
2020·
Χατζηχρήστου κ.ά., 2012). Στο πλαίσιο αυτό, η
ανάδυση της ανάγκης για ενδυνάμωση και φροντίδα μαθητών νηπιαγωγείου και
πρώτων τάξεων Δημοτικού μέσα από δομημένα, ασφαλή, προσιτά και κατάλληλα
για τον ψυχισμό, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους προγράμματα αγωγής και προαγωγής της υγείας, οδήγησε στον σχεδιασμό και εφαρμογή του εκπαιδευτικού
προγράμματος και υλικού: «Κούκλες από… σπίτι: Μικρές ηλιαχτίδες ενδυνάμωσης
και φροντίδας μέσα από το παράθυρο». Ένα πρόγραμμα που, αξιοποιώντας μεθόδους τής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τις τέχνες, και βασισμένο στις αρχές της
θετικής ψυχολογίας και της συνθετικής καταξιωτικής συστημικής προσέγγισης,
φαίνεται ότι, όχι μόνο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών (προστατευτικά
μέτρα, lockdown), αλλά επιπλέον δύναται να αποτελέσει αφετηρία προεκτάσεων ή
σχεδιασμού νέων εκδοχών για την πρόληψη, την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και τη διαχείριση έκτακτων συνθηκών ή ιδιαίτερων καταστάσεων, όπου
η διά ζώσης κοινωνική ή παιδαγωγική επικοινωνία είναι δυσχερής.

Keywords: health education, crisis management, distance education, arts

Abstract: An unpredictable and unprecedented crisis situation,
such as the Covid-19 pandemic, can cause strong
emotions, disorganization, difficulty or inability to
cope with change and possible losses (WHO, 2020·
Maglara & Lazaratou, 2020·
Bravou et al.; Hatzichristou
et al., 2012). In this context, the emergence of the
need to empower and care for preschool and primary
school students through structured, safe, accessible and appropriate for their psyche,
interests and needs, health education and promotion programs, led to the design
and implementation of the educational program and material: “Dolls from… home:
Small sunbeams of power and care through the window”. The program, which
utilizes methods of distance education and arts and is based on the principles of
positive psychology and synthetic renowned systemic approach, seems to have
not only responded directly the demands of the times but may also be a starting
point for extending or designing new versions for prevention, enhancement of
mental resilience and the management of emergencies or special situations where
social or pedagogical communication is difficult.

Κατεβάστε την εργασία: