Πώς εκφράζονται τα προβλήματα συμπεριφοράς και πώς εξελίσσονται κατά την πορεία της ανάπτυξης: βρεφική, νηπιακή και εφηβική

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Μαρία Σωτηροπούλου
Ιδιότητα: Msc
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Πώς εκφράζονται τα προβλήματα συμπεριφοράς και πώς εξελίσσονται κατά την πορεία της ανάπτυξης: βρεφική, νηπιακή και εφηβική

Λέξεις Κλειδιά: στάδια ανάπτυξης, εναντιωματική προκλητική διαταραχή, διαταραχή διαγωγής, ΔΕΠ-Υ, ψυχοπαθολογία

Περίληψη: Η εκπαιδευτική πραγματικότητα βρίθει περιπτώσεων
παιδιών που φοιτούν σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν
διάφορα προβλήματα στον τομέα της συμπεριφοράς.
Τέτοια προβλήματα επηρεάζουν τη γενική συναισθηματική και κοινωνική λειτουργικότητα του ατόμου,
καθώς και τις επιδόσεις του στο σχολικό περιβάλλον.
Έμφαση δίνεται στα ακόλουθα προβλήματα συμπεριφοράς: εναντιωματική προκλητική συμπεριφορά, διαταραχή διαγωγής, διαταραχή ελλειμματικής
προσοχής-υπερκινητικότητα. Καθένα από αυτά τα προβλήματα είναι παρόντα σε
κάθε αναπτυξιακό στάδιο. Απαραίτητη κρίνεται η διεξαγωγή νέων μελετών, σε
μια προσπάθεια να εμπλουτιστούν τα υπάρχοντα ερευνητικά ευρήματα.

Keywords: stages of development, antisense provocative disorder, conduct disorder, attention deficithyperactivity disorder, psychopathology

Abstract: Τhe educational reality is full of cases of children
who attend all levels of education and who are called
to face various problems in the field of behavior.
Such problems affect the general emotional and
social functioning of the individual, as well as his
performance in the school environment. Emphasis
is placed on the following behavioral problems,
confrontational provocative behavior, conduct
disorder, attention deficit-hyperactivity disorder.
Each of these problems is present at every stage of
development. New studies are considered necessary
in an effort to enrich existing research findings.

Κατεβάστε την εργασία: