Στάσεις, αντιλήψεις και αποτίμηση φοιτητών των παιδαγωγικών τμημάτων για την αξιολόγησή τους

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Αναστασία Παμουκτσόγλου
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Στάσεις, αντιλήψεις και αποτίμηση φοιτητών των παιδαγωγικών τμημάτων για την αξιολόγησή τους

Λέξεις Κλειδιά: Απόψεις φοιτητών αξιολόγηση με φάκελο, αυτοαξιολόγηση

Περίληψη: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να καταγράψει τις απόψεις φοιτητών Παιδαγωγικών Τμημάτων για την αξιολόγησή τους. Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπλήρωσαν 771 φοιτητές, από τέσσερα Παιδαγωγικά Τμήματα, και ημι-δομημένη συνέντευξη με 17 φοιτητές. Διαπιστώθηκε από τα αποτελέσματα, της ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης, ότι οι φοιτητές βλέπουν την αξιολόγησή τους ως μία μέθοδο ενίσχυσης και βελτίωσης της επίδοσής τους. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές επιζητούν ο διδάσκων να αιτιολογεί τη βαθμολογία και θεωρούν ότι θα τους ήταν ωφέλιμο και χρήσιμο, αν είχαν τη δυνατότητα α έχουν πρόσβαση στα γραπτά τους. Από την έρευνα συμπεραίνεται ότι ο φοιτητής συνδέει άμεσα την αξιολόγηση με την βαθμολογία, καθώς δεν έχει έρθει σε επαφή με μεθόδους αξιολόγησης πέραν των παραδοσιακών μεθόδων που γνωρίζει από τις εγκύκλιες σπουδές του.

Keywords: Students’ views, evaluation, portfolio, self-evaluation

Abstract: The purpose of this piece of research was to register the opinions of the
qualifying students in the discipline of teaching evaluations. A questionnaire
was used to collect the data, which was completed by 771 students from 4
pedagogical faculties. In addition, semi-structured interviews were performed
with 17 students. The results of the qualitative and quantitative research indicate that students view their evaluation as a method that helps them improve their performance. Moreover, the students require that the teacher justify the grade he or she awards and consider it constructive and useful to have
access to their exam papers when they take a written exam. The research leads
to the conclusion that students link evaluation directly with the awarded
grade, as they have not been exposed to evaluation methods other than the
traditional methods in their compulsory and secondary education.

Κατεβάστε την εργασία: