Στερεότυπα των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ρόλο των δύο φύλων στο σχολείο

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Απόστολος Σπάθης
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Στερεότυπα των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ρόλο των δύο φύλων στο σχολείο

Λέξεις Κλειδιά: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας, στερεότυπα, έμφυλοι ρόλοι, ανισότητες

Περίληψη: Η παρούσα μελέτη διερευνά στερεότυπα Ελλήνων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης για τους ξεχωριστούς ρόλους που αναλαμβάνουν στο σχολικό περιβάλλον
μαθητές και εκπαιδευτικοί λόγω του φύλου τους. Τα έμφυλα στερεότυπα, εφόσον διαπερνούν
τις εκπαιδευτικές πρακτικές επιφέρουν ανισότητα μεταχείρισης η οποία οδηγεί τα άτομα σε
διαφορετικές (ενίοτε μειονεκτικές) κοινωνικές, εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές.
Για την εκπλήρωση του σκοπού σχεδιάστηκε και ακολουθήθηκε το ποσοτικό παράδειγμα
έρευνας. Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας (Ν=43) από όλη την Ελλάδα συμπλήρωσαν ένα
ερωτηματολόγιο απόψεων-στερεότυπων στο οποίο οι απαντήσεις ήταν διαβαθμισμένες σε
κλίμακα μέτρησης από το ένα έως το πέντε.
Σε αντίθεση με αποτελέσματα άλλων ερευνών για τους εκπαιδευτικούς της
Δευτεροβάθμιας, η μελέτη φανέρωσε πως η πλειοψηφία δεν εμφορείται από στερεότυπα για
τους ρόλους των δύο φύλων αλλά τους οριοθετούν με σαφήνεια. Αποδίδουν όμως
χαρακτηριστικά προσωπικότητας των δύο φύλων, παρουσιάζονται ευαισθητοποιημένοι σε
θέματα ίσης αντιμετώπισης και εκφράζουν αυξημένη προθυμία συμμετοχής σε θέματα
κατάρτισης και ενημέρωσης για το θέμα που διερευνάται. Η ύπαρξη στερεότυπων, έστω και
σε μικρό βαθμό, επηρεάζει και δικαιολογεί απόλυτα την αναπαραγωγή τους κατά την
εκπαιδευτική διαδικασία. Η διερεύνηση των έμφυλων στερεότυπων των εκπαιδευτικών
στοχεύει ώστε σε περίπτωση διαπίστωσής τους, να ληφθούν μέτρα και τρόποι για την
εξάλειψή τους.

Keywords: Primary Teachers, stereotypes, gender roles, inequalities

Abstract: This study explores stereotypes of Greek primary school teachers for their individual
roles undertaken at school pupils and teachers because of their gender. The gender
stereotypes, where permeate educational practices lead to inequality of treatment which leads
to different people (sometimes less) social, educational and career choices. For the purpose
designed and followed the example of quantitative research. Primary Teachers (N = 43) from
Greece completed a standard questionnaire-views in which the responses were classified in a
range from one to five.
In contrast with results of other surveys of secondary teachers, the study revealed that
the majority is not taken of stereotypes on gender roles but clearly demarcate. They, however,
personality characteristics of both sexes, are aware of equal treatment and expressed increased
willingness to participate in training and information on the matter investigated. The existence
of stereotypes, even a small degree, affects reproduction justifies entirely within the
educational process. The investigation of the civil standard of educational aims that if found,
to take measures and ways to eliminate them.

Κατεβάστε την εργασία: