Στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων και επαγγελματική ικανοποίηση των Ελλήνων γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Μάριος Θ. Καλέας, Μαρία Πλατσίδου
Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων και επαγγελματική ικανοποίηση των Ελλήνων γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία

Λέξεις Κλειδιά: Εργασιακό στρες, Επαγγελματική ικανοποίηση, Στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων, Γιατροί

Περίληψη: Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθούν (α) οι στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων (ΣΑΑΚ) (Folkman et al. 1986), που χρησιμοποιούν οι Έλληνες γιατροί που εργάζονται στα δημόσια νοσοκομεία και (β) η επαγγελματική τους ικανοποίηση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι Έλληνες γιατροί δηλώνουν την προτίμησή τους στη χρήση ΣΑΑΚ προσανατολισμένων
στην άμεση διαχείριση του προβλήματος μέσω της θετικής προσέγγισης, επαναξιολόγησης και, τελικώς, επίλυσής του. Ως προς τις ατομικές διαφορές, διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες γιατροί δηλώνουν συχνότερη χρήση ΣΑΑΚ εστιασμένων στο συναίσθημα (ευχολογία/ονειροπόληση, αναζήτηση
θεϊκής βοήθειας), ενώ οι άνδρες χρησιμοποιούν συχνότερα την “επίλυση του προβλήματος”. Οι μεγαλύτερης ηλικίας γιατροί κάνουν συχνότερα χρήση της “θετικής προσέγγισης”. Ως προς την επαγγελματική ικανοποίηση, οι γιατροί δηλώνουν γενικά μετρίως ικανοποιημένοι. Ωστόσο, συγκεκριμένοι παράγοντες (συναδελφικές σχέσεις, ποικιλία εργασίας) προκαλούν ιδιαίτερη
ικανοποίηση, ενώ κάποιοι άλλοι αποτελούν διαρκή πηγή ανησυχίας και επαγγελματικής απογοήτευσης (ωράριο, διοίκηση ιδρύματος, μη αποδοχή προτάσεων, επαγγελματική ανέλιξη). Η επίδραση της ηλικίας και του έγγαμου βίου στην επαγγελματική ικανοποίηση βρέθηκε σημαντική.

Keywords: Occupational stress, Job satisfaction, Coping strategies of stressful events, Doctors

Abstract: The present study aimed at investigating (a) the coping strategies of
stressful events (Folkman et al. 1986) and (b) the job satisfaction in a sample
of Greek doctors working in the public sector. According to the results, they
reported a high preference for coping strategies indicating a positive approach, such as positive reappraisal and planful problem-solving. Regarding
individual differences, female doctors reported a higher preference for the
wishful thinking/dreaming and the seeking godly support coping strategies,
while males reported a higher use of the planful problem-solving. Older participants used more often the positive approach coping strategy. In relation
to job satisfaction, the Greek doctors seemed to be moderately satisfied. As
regards the specific job parameters, some emerged as a source of high satisfaction for the Greek doctors (e.g., relationships with colleagues, job variety),
while others as a source of distress and frustration (e.g., working hours, problems with administration, prospects of promotion). Age and marriage effects
were found significant in doctors’ job satisfaction.

Κατεβάστε την εργασία: