Συμβουλευτική και υποστήριξη γονέων παιδιών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές- Αυτισμό

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Συριοπούλου Χριστίνα, Κάσιμος Δημήτριος, Κοντόπουλος Ελευθέριος, Τσίκουλας Ιωάννης
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Συμβουλευτική και υποστήριξη γονέων παιδιών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές- Αυτισμό

Λέξεις Κλειδιά: διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές-αυτισμό, οικογένεια, συμβουλευτική, προγράμματα πρώιμης παρέμβασης.

Περίληψη: Η οικογένεια του αυτιστικού παιδιού έχει σημαίνοντα ρόλο στην
κοινωνικοποίησή του. Την τελευταία δεκαετία αναπτύσσονται προγράμματα
συμβουλευτικής γονέων και πρώιμης παρέμβασης σε χώρες της Ευρώπης και των
ΗΠΑ. Οι γονείς παιδιών με αυτισμό οργανώνονται σε συλλόγους και φορείς για
την διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους και με τις παρεμβάσεις τους, έχουν πετύχει
την ανάπτυξη πολιτικής για την εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη αυτών των
παιδιών. Η Συμβουλευτική αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη μέθοδο που έρχεται
να υποστηρίξει τις προσπάθειες αυτών των παιδιών και των οικογενειών τους για
εκπαιδευτική και επαγγελματική ένταξη.

Keywords: pervasive developmental disorders- autism, family, counseling, early intervention programs.

Abstract: The role of parents and family is crucial in socialization of the autistic
child. During the last decade programs for parental counseling and early
intervention develop in Europe and USA. Autistic children’s parents organize
associations and societies in order to fight for their rights. They have succeeded
the development of educational and social integration policy for these children.
Counseling is a promising field which can support the efforts of these children and
their families for educational and vocational integration.

Κατεβάστε την εργασία: