Σχέσεις μεταξύ της υποκειμενικής ψυχικής ευεξίας των γονέων και των παιδιών και ο ρόλος της ψυχολογικής εγγύτητας με τους γονείς

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Καραδήμας Χ. Ευάγγελος
Ιδιότητα: Καθηγητής Πανεπιστημίου
DOI: 123456

Τίτλος της Εργασίας: Σχέσεις μεταξύ της υποκειμενικής ψυχικής ευεξίας των γονέων και των παιδιών και ο ρόλος της ψυχολογικής εγγύτητας με τους γονείς

Λέξεις Κλειδιά: Ψυχική ευεξία Σχέσεις γονέων – παιδιών Οικογένεια Οικογενειακό κλίμα

Περίληψη: Στόχος της έρευνας ήταν να εξετάσει τη σχέση μεταξύ της υποκειμε- νικής ψυχολογικής ευεξίας (υποκειμενικού στρες και βαθμού ικανοποίη- σης από τη ζωή) των γονέων και εκείνης των παιδιών τους όπως και να διερευνήσει το ρόλο της ψυχολογικής εγγύτητας των παιδιών προς τους γονείς τους ως πιθανής ενδιάμεσης μεταβλητής. Στην έρευνα συμμετείχαν 73 έφηβοι (31 αγόρια και 42 κορίτσια) ηλικίας 12 – 17 ετών και οι δύο γο- νείς τους (συνολικά 219 άτομα). Το δείγμα συλλέχθηκε με συμπτωματική δειγματοληψία από ένα δημόσιο γυμνάσιο-λύκειο. Μετά από στατιστικό έλεγχο βασικών κοινωνικο-δημογραφικών μεταβλητών μόνο τα επίπεδα υποκειμενικού στρες του πατέρα και ο βαθμός ικανοποίησης από τη ζωή της μητέρας σχετίστηκαν κατά στατιστικώς σημαντικό τρόπο με τους δεί- κτες ευεξίας του παιδιού. Τα ίδια αποτελέσματα προέκυψαν από μια ανά- λυση διαδρομών. Επιπρόσθετα η αντιλαμβανόμενη ψυχολογική εγγύτητα με τους γονείς μόνο σε μια περίπτωση έπαιξε ρόλο ενδιάμεσης μεταβλητής. Τα παραπάνω ευρήματα είναι σημαντικά όχι μόνο σε επίπεδο ερευνητικό αλλά και πρακτικό – παρεμβατικό.

Keywords: Psychological well-being Parents – children relationship Family Family climate

Abstract: The aim of this study was to examine the association between children’s and their parents’ psychological well-being (assessed with perceived stress and satisfaction with life) as well as the role of perceived parental closeness as a possible mediator. Participants were 73 adolescents (31 boys 42 girls) aged 12 – 17 and both of their parents (219 persons in total). A convenience sampling procedure from a public high school was followed. After controlling for major socio-demographic variables the children’s psychological well-being was significantly related to fathers’ perceived stress and mothers’ satisfaction with life. A path analysis provided the same results as well. Additionally according to the results perceived parental closeness acted as a mediating variable in just one case. The above-mentioned findings are important for research and psychological intervention purposes.

Κατεβάστε την εργασία: