Σχέσεις μαθητών – εκπαιδευτικών και ο ρόλος τους στο πλαίσιο της σχολικής αγωγής και της μάθησης

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Αθηνά Καρολίδου
Ιδιότητα: Msc
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Σχέσεις μαθητών – εκπαιδευτικών και ο ρόλος τους στο πλαίσιο της σχολικής αγωγής και της μάθησης

Λέξεις Κλειδιά: σχολική κοινότητα, διαπροσωπικές σχέσεις, αλληλεπίδραση, σχολική αγωγή, μάθηση

Περίληψη: Οι ραγδαίες πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και
τεχνολογικές εξελίξεις επηρεάζουν όλα τα μέλη της
σχολικής κοινότητας και κατ’ επέκταση τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Ο/η εκπαιδευτικός καλείται
να ανταποκριθεί στις εξελίξεις αυτές, συμβάλλοντας
ταυτόχρονα, με την ορθή χρήση ατομικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων, στην πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών/
τριών τους. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται τη διαρκή
αυτομόρφωση και επιμόρφωση του/της εκπαιδευτικού, προκειμένου αυτές να
αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα στην αλληλεπίδραση μεταξύ
μαθητών/τριών – εκπαιδευτικών.
Στο εισαγωγικό μέρος του άρθρου γίνεται προσδιορισμός των σχέσεων μαθητών/
τριών – εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της σχολικής αγωγής και της μάθησης. Στη
συνέχεια, αναφέρονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τις διαπροσωπικές σχέσεις
στη σχολική τάξη. Αναπτύσσονται επίσης θέματα διαχείρισης αυτών των σχέσεων
και της σχολικής τάξης εν γένει. Τέλος, παρουσιάζονται συμπερασματικά βασικές
θέσεις που αφορούν την αμφίδρομη σχέση μαθητή/τριας – εκπαιδευτικού, τόσο
από τη μελέτη της βιβλιογραφίας όσο και από προσωπικές εμπειρίες και βιώματα.

Keywords: school community, interpersonal relationships, interaction, school education, learning

Abstract: The rapid political, social, economic and technological
developments are affecting all members of the school
community and consequently their interpersonal
relationships. The teacher is called upon to respond
to these developments, while contributing to the
proper use of individual, psychological and social
factors in the multifaceted development of their
students’ personalities. This implies the continuous
self-education and training of the teacher in order
to be used as effectively as possible in the relationship of interaction between
students and teachers.
In the introductory part of the article, the relationships of teacher and students
in the context of school education and learning are defined. The following are
the factors that affect the interpersonal relationships of the classroom. Issues
of managing these relationships and the classroom in general are also being
developed. Finally, key positions concerning the two-way teacher-student
relationship are presented, both from the study of the literature and from
personal experiences.

Κατεβάστε την εργασία: